• Imprimeix

Ordre del dia de la sessió de 26 d'abril de 2018 de la Ponència Ambiental

El proper dijous dia 26 d'abril es reuneix la Ponència Ambiental del Departament de Territori i Sostenibilitat en sessió ordinària per tractar els assumptes que figuren en ordre del dia.

25/04/2018 12:04

La Ponència Ambiental és l’òrgan col·legiat adscrit al departament competent en matèria de medi ambient i que presideix la directora general de Qualitat Ambiental i Canvi Climàtic que, amb la participació de tots els sectors ambientals i, si s'escau, dels departaments que es requereixi d’acord amb l’activitat sectorial de què es tracti, formula la declaració d’impacte ambiental ordinària o simplificada, així com elabora les propostes de resolució de les autoritzacions ambientals, tot garantint el caràcter integrat d’aquestes autoritzacions.