• Imprimeix

Els efectes de la pluja àcida

La pluja àcida es genera quan els òxids de sofre i nitrogen es transformen a l'atmosfera en els àcid sulfúric i nítric els quals, en combinar-se amb el vapor d'aigua atmosfèric, formen petites gotes d'aigua àcida. Amb l’objectiu de vigilar l’acidesa de la precipitació es va crear la Xarxa de Pluja Àcida XPA, com a part de la Xarxa de Vigilància i Previsió de la Contaminació Atmosfèrica.

10/10/2017 08:10

Les emissions que s’aboquen a l’aire, provinents de fonts antropogèniques, poden tenir efectes negatius sobre els ecosistemes marins i terrestres degut a que poden provocar desequilibri del cicle de nutrients, eutrofització i acidificació. Tot i així, en determinades situacions la deposició d’aquests elements pot tenir efectes positius fertilitzant els ecosistemes. Actualment a Catalunya la pluja àcida no és un problema important. D'una banda, perquè gran part dels ecosistemes estan en sòls carbonatats i, de l'altra, perquè les freqüents pluges de fang també aporten alcalinitat als sòls i llacs, de manera que l'acidificació queda neutralitzada.