• Imprimeix

Presentació de l’informe sobre la qualitat de l’aire durant l’any 2016

Aquest document és una forma d’avaluar la qualitat de l’aire durant l’any 2016, és a dir, d’establir en quines zones del país hem trobat situacions en què els nivells de contaminació indiquen que s’ha sobrepassat algun topall establert a la normativa vigent, i per tant, que estan per sobre del que seria desitjable.

20/04/2017 12:04
imatge

L’avaluació de la qualitat de l’aire implica comparar els nivells en cada punt del territori amb els topalls màxims permesos per la normativa per a cada contaminant. Això es fa seguint fidelment els requeriments de la normativa per tal que els resultats siguin el més fiables i acurats possibles.

Els nivells de cada contaminant provenen, o bé dels equips que mesuren en diversos punts del territori, o bé de diverses metodologies d’estimació, com ara la simulació numèrica. En ambdós casos, cal una gran quantitat de dades i d’esforços.

Pel que fa a la situació actual de Catalunya, es pot considerar satisfactòria, ja que el 2016 s’han complert la majoria dels objectius de qualitat de l’aire segons la normativa vigent. Només hi ha quatre contaminants que no els compleixen: el diòxid de nitrogen (NO2), les partícules en suspensió amb un diàmetre inferior a 10 micres (PM10), l’ozó (O3) i, amb caràcter molt puntual, el sulfur d’hidrogen (H2S).

A la zona de protecció especial de l'ambient atmosfèric de la conurbació de Barcelona és on es concentren les superacions de NO2, mentre que les superacions per a l’O3 són més generalitzades pel territori.

La millora de la qualitat de l’aire és una prioritat del Govern. Per aquest motiu, a més de les tasques habituals de prevenció i actuació per disminuir els focus emissors en diferents punts del territori, des de l’any passat s’està treballant de manera especial amb tots els agents concernits a través de dues taules territorials. Per una banda, la Taula de Qualitat de l’Aire de la Conurbació de Barcelona, que s’ha establert per tal d’afrontar conjuntament les mesures a aplicar a la Zona de Protecció Especial de Barcelona i els seus voltants, i per altra banda, la Taula de Qualitat de l’Aire del Camp de Tarragona, que s’ha proposat per tal d’analitzar si, per motiu de la importància que hi té la indústria química en aquest territori, cal adoptar alguna mesura específica de millora de la qualitat de l’aire.