• Imprimeix

Residus

Agència de Residus de Catalunya

L’Agència de Residus de Catalunya és una entitat de dret públic que té competència sobre els residus que es generen a Catalunya i els que es gestionen en el seu àmbit territorial, ja siguin industrials, municipals, sanitaris o agropecuaris, a excepció dels residus radioactius, els que provenen d’activitats mineres, els residus d’explotacions agrícoles i ramaderes que no siguin perillosos i s’utilitzin exclusivament en el marc de l’explotació agrària, els explosius desclassificats, els que es gestionen com a aigua residual i els afluents gasosos. Amb la finalitat de millorar la qualitat de vida de la ciutadania de Catalunya i protegir el medi ambient, els objectius principals de l’Agència de Residus de Catalunya són: promoure la minimització de residus i la seva perillositat, fomentar la recollida selectiva, la valoració dels residus i la disposició del rebuig i recuperar espais i sòls degradats per descàrregues incontrolades de residus o per contaminants.