Accés al contingut Accés al menú de la secció
 

Metodologia de la cartografia


Treball de recerca

La cartografia de la vegetació de Catalunya comporta un important treball de recerca efectuat sobre el terreny per aconseguir el coneixement i la identificació de les diferents comunitats i alhora determinar les relacions temporals que s’estableixen entre si. Aquest coneixement, moltes vegades nou, permet definir la vegetació potencial del territori.

 

Treball de gabinet

La cartografia parteix de la fotointerpretació d’ortoimatges digitals. La delimitació i la localització dels polígons es dibuixen en pantalla d’acord amb la informació aportada pels ortofotomapes en color i en IRC de l’ICC. L’escala d’aquestes imatges de suport ha variat molt al llarg del període d’execució de la cartografia, de manera que els fulls més antics (aixecats fins al 2005) estan basats en ortoimatges E.1:25.000 i els més recents, fets a partir de l’any 2005, tot i que fonamentalment es treballa a la mateixa escala, es poden recolzar també en la interpretació detallada d’ortoimatges E.1:5.000. Tota la informació cartogràfica s’incorpora finalment com una capa en un SIG (Arc/Info).

 

Criteris de representació

Pel que fa a l’àrea mínima de representació, el criteri de representació és homogeni per a tots els fulls realitzats, i és de 2 ha. En canvi, pel que fa a la informació dels polígons, cada full té la seva pròpia llegenda.

Respecte a la mida dels polígons s’ha agafat, com a àrea mínima, una superfície de 2 hectàrees, és a dir, l’àrea equivalent a la d’un quadrat de 2 mm de costat en un mapa a 1:50.000. De tota manera, s’han assenyalat polígons més petits quan tenen un elevat interès fitogeogràfic o quan corresponen a tipus de vegetació que rarament ocupa superfícies grans. Això no vol dir que s’hagi prospectat tot el territori amb la intensitat que cal per fer una cartografia tan detallada, però no s’ha volgut renunciar a donar algunes dades interessants obtingudes en el procés normal de l’aixecament cartogràfic a escala 1:50 000.

Actualment les cobertures del MVC estan integrades en el mateix SIG que el Mapa d’Hàbitats de Catalunya, de manera que la geometria dels polígons és única.

 
Data d'actualització: 06.06.2011