• Imprimeix

Conceptes generals: Patrimoni Geològic i Geodiversitat

Una de les definicions que es fan del Patrimoni Geològic és la que considera dins aquest terme el conjunt de recursos naturals no renovables de valor científic, cultural o educatiu (ja siguin formacions i estructures geològiques, formes del relleu, jaciments mineralògics o paleontològics) que permeten reconèixer, estudiar i interpretar l'evolució de la història geològica de la Terra i els processos que l'han modelat.

En base a aquestes consideracions és Patrimoni Geològic cada un dels elements que conformen el substrat rocós i el registre fòssil que caracteritza la seva edat, dóna informació sobre els paràmetres ambientals durant el seu dipòsit i sobre els processos que es van esdevenir des de llavors fins a l'actualitat.

Per geodiversitat, o diversitat geològica, s'entén el conjunt d'ambients diferencials dels trets geològics dintre del territori. És a dir, dintre d'un espai amb una rica diversitat geològica, podrem distingir nombroses zones de característiques geològiques (litològiques, estructurals, estratigràfiques, paleontològiques, geomorfològiques, ambientals) clarament diferents.

Molts elements especialment rellevants pel patrimoni geològic i la geodiversitat estan actualment desprotegits davant la constant antropització del medi. Sovint l'agressió al medi geològic es fa per desconeixement de l'existència d'elements amb un especial valor patrimonial. Són molts els elements d'interès geològic que es troben juntament amb altres elements d'interès natural, conformant un conjunt protegible o ja protegit com a espai natural, tot i que sovint no tenen cap protecció específica a més de la protecció bàsica proporcionada pel PEIN (Pla d'Espais d'Interès Natural).

La primera fase per a la protecció del patrimoni geològic és la seva documentació i la divulgació dels seus valors, i posteriorment l'aplicació o, si s'escau creació, de figures de protecció sobre els elements amb aquests valors. Cal definir bé què és el que s'ha de protegir per tal de no caure en un proteccionisme exacerbat. Catalunya és un àrea privilegiada pel que fa al seu patrimoni geològic i a la seva geodiversitat. La configuració geològica del territori resultat de l'evolució geodinàmica de la regió Mediterrània, n'és la responsable.

Alguns elements geològics que exemplifiquen aquesta geodiversitat són l'estratotip de l'Ilerdià, que ha estat definit a la zona de Tremp i Pont de Muntanyana, i també el del Vallesià, definit a Can Llobateras, entre Sabadell i Mollet del Vallès.

Els exemples de discordances progressives a Sant Llorenç de Morunys constitueixen referències a nivell mundial, com també ho són les zones de cisalla del Cap de Creus. En aquest marc tan interessant, són molts els especialistes d'arreu del món que visiten el territori català.

Espectacular zona de cisalla amb desenvolupament d'un bandat milonític d'esquists, granitoides i pegmatites. Es tracta del Racó d'en Sapés, E160, just a l'est de la punta dels Farallons, un aflorament molt il·lustratiu i didàctic per la quantitat i la qualitat de litologies i estructures presents. (Foto: E. Druguet)

43_80694

Informació relacionada

Fotografia on s'observen les geometries característiques de creixement de les capes sedimentàries; en el Tossal de la Creu hi conflueixen les diverses discordances que Riba (1973) descrigué com a discordances progressives. (Foto: J. Vergés)

Els estrats de conglomerats presenten una suau inclinació cap a l'oest. Els materials ordovicians situats per sota, rubefactats, mostren la pissarrositat herciniana en disposició sub-vertical. Entre ambdós se situen unes bretxes col·luvials (petites tarteres) que recobreixen el sòcol. (Foto: J.A. Núñez)

brull

Informació relacionada

Data d'actualització:  19.07.2010