imatge

Per a la planificació territorial i en l'àmbit de la valoració del patrimoni natural és important conèixer determinades característiques dels hàbitats que aportin informació sobre el seu estat de conservació, el grau d'amenaça a què estan sotmesos o sobre el seu interès natural.

L'interès de conservació és el concepte que més interessa en el supòsit que es volgués dedicar, de forma òptima, recursos a la conservació. Aquest interès de conservació depèn de molts factors:

Per una banda de tota una sèrie de paràmetres que ens donen indicació del valor de l'hàbitat segons les seves característiques intrínseques (biodiversitat, raresa, maduresa...) o geobotàniques (distribució a Europa, forma d'implantació en el territori...). Per l'altra banda caldria considerar el seu estat de conservació actual (particular i general) i, finalment, el grau d'amenaça que suporten.

Aquest document ofereix:

  • una metodologia per avaluar l'estat de conservació dels hàbitats en un indret determinat.
  • una valoració de l'interès de conservació dels hàbitats CORINE de Catalunya a partir d'una proposta metodològica que té en compte diversos paràmetres qualificadors.
  • una estimació del grau d'amenaça a què estan sotmesos els hàbitats en el conjunt del territori.
  • una primera aproximació a l'avaluació de l'interès de conservació dels hàbitats marins.

Informació relacionada

La llista d'hàbitats greument amenaçats de Catalunya inclou 129 hàbitats amb grau d'amenaça 4, d'acord amb l'informe Avaluació del grau d'amenaça i d’interès de conservació dels diferents tipus d'hàbitats de Catalunya on es defineix l’interès de conservació i el grau d’amenaça.

Tractant-se d'hàbitats d'atenció prioritària, el Departament preveu establir actuacions de conservació i restauració.

Els hàbitats amenaçats s'han tingut en compte en l'elaboració dels criteris per a la compensació dels impactes residuals en els procediments d'avaluació ambiental: plans, programes i projectes.

Data d'actualització:  01.02.2017