Hàbitats litorals

Podem definir la zona litoral com l’afectada pels esquitxos de les onades i el primer metre de fondària. La seva característica principal és un fort gradient de condicions ambientals (humectació, salinitat, hidrodinamisme, ....) , que determina que els hàbitats es disposin paral·lelament a la línia de costa i ocupin espais molt reduïts.

És un espai de frontera entre la terra i el mar de gran importància ecològica. Ocupa, a Catalunya, una subtil banda d’un màxim de 13 metres de gruix que va de la part més alta del supralitoral a un metre de profunditat i ocupa una superfície com a màxim d’11 Km2, cosa que representa el 0,032% de l’àrea total de Catalunya.

#HabitatsLitorals