• Imprimeix

Conceptes clau

El Sistema d'Informació sobre el Patrimoni Natural és un sistema que aplica determinats processos (inventari, avaluació, seguiment) a un conjunt d'elements d'informació (espècies, hàbitats, geòtops, elements protegits) mitjançant una infraestructura adequada (maquinari, programari, centre logístic, recursos econòmics) i una organització específica (equips de treball, coordinadors científics, procediments de treball), per obtenir productes útils (cartografia temàtica, bases de dades) per a la presa de decisions i per a l'accés públic a la informació.

Cos de l'article

El Sistema d'Informació sobre el Patrimoni Natural vol ser:

 • Un sistema d'informació (per prendre decisions sobre el patrimoni natural), no només un servidor d'informació.
 • Un centre de referència sobre la biodiversitat a Catalunya.
 • Un intent d'estandarditzar i organitzar tota la informació disponible. 


Els elements d'informació: les dades que el Sistema d'Informació acumula i sistematitza es refereixen a: les espècies, els hàbitats, els llocs d'interès geològic, els elements amb algun règim de protecció (espais, espècies...) i les fonts d'informació.
La informació sobre cadascun d'aquests elements dóna lloc a un conjunt de productes.

Els processos de tractament de la informació: en els elements d'informació del sistema, s'apliquen tres tipus de processos de tractament de les dades que donen lloc a productes diferents.
Aquests processos poden anar lligats de manera seqüencial en el Sistema d'Informació, per orientar els processos de presa de decisions.
Un exemple: la protecció dels hàbitats a partir de la seqüència del Sistema d'Informació.
Els tres processos són:

 1. L'inventari
  Els processos d'inventari aplicats a les espècies, els hàbitats, etc. contenen dos tipus d'informació, que pot ser sistematitzada en bases de dades o en documents cartogràfics:
  • Informació general (dades numèriques, llistes, dades descriptives, etc.).
  • Informació territorialitzada (dades de distribució, dades quantitatives, cartografia, etc.).
 2. L'avaluació
  • L'avaluació de la biodiversitat i del patrimoni natural és un dels processos que el Sistema d'Informació sobre el Patrimoni Natural vol abordar.
  • L'avaluació de les espècies, els hàbitats, els espais... establint atributs qualitatius (estat de conservació, grau d'amenaça, raresa...).
  • L'avaluació de conjunt per determinar prioritats de conservació, d'àrees crítiques, buits de representació en el sistema d'àrees protegides...
 3. El monitoratge
  El seguiment al llarg del temps per detectar canvis i observar l'evolució dels sistemes naturals i la biodiversitat es porta a terme:
  • Mitjançant sèries cartogràfiques periòdiques, teledetecció... (observació de canvis en els sistemes naturals... ).
  • Mitjançant censos, estacions fixes de mostreig... (observació de canvis en les poblacions, en els hàbitats...).

Aquest Sistema intenta donar respostes a:

La necessitat de més i millor informació per a les polítiques de conservació del patrimoni natural, i l'aparició de requeriments nous d'informació.

 • La informació per a les polítiques de conservació de la natura:
  • L'avaluació de la biodiversitat per establir prioritats de conservació.
  • La identificació d'àrees crítiques per a la conservació.
  • L'avaluació del sistema d'àrees protegides.
  • La planificació i gestió d'espais naturals.
  • El seguiment de l'evolució i l'estat de conservació dels espais naturals
  • L'adquisició de terrenys d'interès ecològic.

Un exemple: establir prioritats de conservació d'hàbitats 

 • La informació per als instruments i les polítiques sectorials amb incidència sobre la conservació de la natura:
  • Els instruments de planificació territorial i de planejament urbanístic.
  • Els estudis i l'avaluació d'impacte ambiental.
  • La planificació hidrològica i la concessió d'aprofitaments hídrics.
  • La planificació i la gestió forestal i cinegètica.
  • L'ordenació de l'ús públic en l'espai rural.
  • Les autoritzacions previstes a la Llei d'intervenció integral de l'Administració ambiental.

Un exemple: la informació sobre biodiversitat en el planejament urbanístic

Les estratègies internacionals:
Moltes estratègies internacionals insten a crear sistemes d'informació sobre biodiversitat i patrimoni natural com a elements bàsics de tota estratègia de protecció. Cal destacar:

 • Estratègia global per a la biodiversitat (UICN, PNUMA, WRI, 1992)
 • Cuidem la Terra (UICN, WWF, PNUMA, 1991)
 • Agenda 21 (Nacions Unides, 1992)

 

El Sistema d'Informació sobre el Patrimoni Natural ha de proporcionar i obtenir dades dels organismes i els sistemes equivalents a escala mundial, europea i regional en el context de la Unió Europea.

La necessitat d'una plataforma única d'integració d'iniciatives i projectes diversos
Inclou informació sobre el patrimoni natural de Catalunya mitjançant dels següents productes:

Data d'actualització:  10.03.2009