• Imprimeix

Biodiversitat

La funció principal dels espais naturals protegits de Catalunya és conservar mostres representatives de la fauna, la flora i els hàbitats propis del territori, de manera que es puguin desenvolupar els processos ecològics que donen lloc a la biodiversitat (l’àmplia varietat d’ecosistemes i éssers vius: animals, plantes, els seus hàbitats i els seus gens).

L’Espai de les Gavarres conté una de les millors mostres de sureda, la millor àrea de pinastre a Catalunya i alguns taxons de flora singular. Constitueix una excel•lent reserva de poblaments florístics i faunístics mediterranis, amb algunes espècies singulars.
Sense presentar elements molt notables o extremadament singulars, el conjunt de la serra és un bon exemple de la diversitat dels ecosistemes mediterranis propis d’aquest sector. Les Gavarres són per excel•lència les terres del país de la sureda i de l’alzinar (Quercetum ilicis gallo-provinciale); és en aquest massís on tenim un dels millors testimonis a Catalunya dels boscos de sureda. El conjunt del massís atresora valuosos recursos forestals i constitueix una excel•lent reserva de poblaments florístics i faunístics mediterranis. Les modalitats tradicionals d’ús i aprofitament dels ecosistemes mediterranis que s’hi practiquen tenen un gran interès didàctic i pedagògic.

El paisatge que predomina al massís es caracteritza per les brolles calcífugues de brucs i estepes (Cisto- Lavanduletea) amb un estrat superior de sureres (Quercus suber) i pins: pi pinyer (Pinus pinea), pi pinastre (Pinus plnaster) i pi blanc (Pinus halepensis). En aquestes terres es localitzen els boscos de pinastre més importants de Catalunya. Cal remarcar el contrast que ofereix la vegetació de les fondalades i obacs humits ocupats per paisatges eurosiberians com les vernedes (Lamio-Alnetum), les avellanoses (Polysticho-Coryletum) o les castanyedes, amb la resta del territori predominantment mediterrani. L’obaga baixa del vessant de la Selva, més humida, es caracteritza per la presència d’alguns fragments de roureda de roure martinenc (Quercetum pubescens). La presència d’espècies termòfiles i típicament mediterrànies com l’estepa del làdan (Cistus ladaniferus), molt rares a la resta del país, determina una particular singularitat florística en aquest Espai. Altres elements botànics interessants dins l'EN són Osmunda regalis, Iberis linifolia, Genista linifolia, Galium scabrum, carex grioletti, Spiranthes aestivalis i Arisarum vulgare.

Espècies estrictament protegides pel PEIN
  • Adenocarpus telonensis
  • Cistus ladaniferus
  • Teline linifolia
L’estepa ladanífera acompanya a les formacions de sureres sobre sòls granítics.

L’estepa ladanífera acompanya a les formacions de sureres sobre sòls granítics.

Faunísticament, aquest massís constitueix un bon exponent típic de les comunitats mediterrànies septentrionals, ben diferenciades de les que es troben per sobre la conca del riu Llobregat d'Empordà.

Pel que fa a la fauna ornitològica, s’hi pot trobar espècies com el tallarol emmascarat (Sylvia hortensis), l’enganyapastors (Caprimulgus europaeus), el mussol banyut (Asio otus) o el picot garser petit (Dendrocopos minor). Els mamífers hi compten amb alguns elements: rata d’aigua (Arvicola sapidus), la mostela (Mustela nivalis) i, fins i tot, el turó (Mustela putorius), així com el ratpenat gros de ferradura (Rhinolopus ferrum-equinum).

És molt interessant la fauna íctica dels petits cursos, per comptar amb la presència de l’espinós (Gasterosteus aculeatus), espècie que es troba en perill a Catalunya i amb altres espècies com el barb de muntanya (Barbus meridionalis) i la bagra (Leuciscus cephalus).

S’hi troben algunes espècie singulars de la fauna lepidopterològica (Larentia malvata, Euphydrias Aurina ), heteròpters (Aradus flavicornis ) i coleòpters - cerambícids (Lucanus cervus).

També és interessant remarcar el cranc de riu europeu (Austropotamobius pallipes).

Espècies de fauna de l'Annex II de la Directiva 92/43, d’hàbitats
Llista referent al conjunt de l'Espai de la xarxa Natura 2000 de les Gavarres.
En el cas de l'ENP de les Gavarres, les espècies presents són:
Barbus meridionalis, Callimorpha quadripunctaria, Cerambyx cerdo, Coenagrion mercuriale , Euphydryas aurinia, Lucanus cervus, Lutra lutra, Mauremys leprosa, Miniopterus schreibersi, Myotis capaccinii, Myotis emarginatus, Oxygastra curtisii , Rhinolophus euryale, Rhinolophus ferrum-equinum, Rhinolophus hipposideros.
Barb de muntanya.

Barb de muntanya.

Hàbitats de l'Annex I, Directiva 92/43, d'hàbitats
Llista referent al conjunt de l'Espai de la xarxa Natura 2000 (Les Gavarres)
91E0, 3130, 3150, 3170, 3260, 3270, 3280, 3290, 6220, 6420, 6430, 8130, 8220, 8310, 9260, 9330, 9340, 9540, 92a0, 92D0
Data d'actualització:  22.01.2014