• Imprimeix

Biodiversitat

La funció principal dels espais naturals protegits de Catalunya és conservar mostres representatives de la fauna, la flora i els hàbitats propis del territori, de manera que es puguin desenvolupar els processos ecològics que donen lloc a la biodiversitat (l’àmplia varietat d’ecosistemes i éssers vius: animals, plantes, els seus hàbitats i els seus gens).

La riera de Navel és un representant interessant dels sistemes naturals mediterranis i dulciaqüícoles, que conté valuoses comunitats florístiques així com espècies íctiques interessants.

Vegetació i flora

La riera de Navel és una mostra significativa d’una àrea de caràcter forestal al marge esquerre del Cardener, dins un sector on els conreus tenen molta importància.

Engloba diversos ecosistemes forestals del domini del carrascar (Quercetum rotundifoliae); localment hi és present la roureda de roure de fulla petita (Violo Quercetum fagineae). Els carrascars han estat substituïts majoritàriament per pinedes secundaries de pi blanc (Pinus halepensis) i pinassa (Pinus nigra ssp. salzmannii) i, en algunes obagues, també per pinedes de pi roig (Pinus sylvestris).

Són freqüents les brolles calcícoles de bruc d’hivern i sanguinària (Brachypodio-Aphyllanthetum), que es presenten arreu.

Al riberal de la Riera apareixen escassos fragments del bosc de ribera, principalment salzedes de sarga (Saponario-Salicetum purpureae) i gatelledes (Carici-Salicetum catalaunicae), així com la bardissa amb roldor (Rubo-Coriarietum). 

És interessant el fet que sigui present a la zona un important nucli d’elements submediterranis dins un país eminentment mediterrani.
Els canyissars i les salzedes de sarga són dues de les comunitats ripàries més abundants

Els canyissars i les salzedes de sarga són dues de les comunitats ripàries més abundants.

Fauna

La riera de Navel aplega una bona representació dels poblaments faunístics mediterranis lligats especialment als biòtops forestals i rocosos. Les aigües, relativament netes, són poblades per comunitats íctiques de muntanya pròpies dels rius calcaris.

Les espècies més freqüents són la bagra comuna (Leuciscus cephalus) i el barb de muntanya (Barbus meridionalis). També s’hi troben espècies herpètiques com ara el gripau comú (Bufo bufo) la serp de collaret (Natrix natrix) o la reineta (Hyla meridionalis).
Barb de muntanya (Barbus meridionalis)

Barb de muntanya (Barbus meridionalis)

Data d'actualització:  10.06.2014