• Imprimeix

Biodiversitat

La funció principal dels espais naturals protegits de Catalunya és conservar mostres representatives de la fauna, la flora i els hàbitats propis del territori, de manera que es puguin desenvolupar els processos ecològics que donen lloc a la biodiversitat (l’àmplia varietat d’ecosistemes i éssers vius: animals, plantes, els seus hàbitats i els seus gens).

L’Espai Natural de les Riberes de l’Alt Segre es caracteritza pel fet de presentar una gran biodiversitat tant faunística com florística. Quant a la flora, presenta boscos de ribera conformats per vernedes (Alno-Padion) i salzedes (Salicion-Triandrae-fragilis) en bon estat de conservació. Pel que fa a la fauna, cal subratllar la presència d’espècies vulnerables com ara la llúdriga (Lutra lutra), el turó (Mustela putorius) i l’almesquera (Galemys pyrenaicus).

 Aquet Espai conté algunes comunitats vegetals interessants, com ara les vernedes (Alno-Padion) o les salzedes (Salicion-Triandrae-fragilis). Les salzedes de salze blanc (Salix alba) són vistoses i fàcils d'identificar per la textura cotonosa. 

Salze blanc (Salix alba)

Salze blanc (Salix alba)

Hàbitats de l'Annex I de la Directiva 92/43 d'hàbitats

Llista referent al conjunt de l'Espai de la xarxa Natura Riberes de l'Alt Segre.

2000 91E0, 3260, 3270, 6510, 92A0

Aquest Espai està poblat per fauna mediterrània ibèrica d’alta muntanya, rica en elements d’origen europeu. Així doncs, s’hi troben extraordinàries poblacions de llúdriga (Lutra lutra) i també hi és present el turó (Mustela putorius), que subsisteix en aquesta zona en nombre reduït.

L’almesquera (Galemys pyrenaicus) també hi és present. S’hi localitzen així mateix espècies d’ocells, tant els nidificants, hivernants o de pas, com determinats ardeids, anàtids i limícoles, que troben al curs fluvial un hàbitat adequat. 

Pel que fa als peixos, cal remarcar la presència d’una espècie de caire mediterrani: la madrilla (Chondrostoma toxostoma).

Espècies de fauna de l'Annex II de la Directiva 92/43 d’hàbitats
Llista referent al conjunt de l'Espai de la xarxa Natura 2000 de les Riberes de l’Alt Segre.  
En el cas de l'ENP de les Riberes de l'Alt Segre, les espècies presents són: 

  • Barbastella barbastellus
  • Chondrostoma miegii
  • Galemys pyrenaicus
  • Lutra lutra
  • Miniopterus schreibersi
  • Rhinolophus euryale
  • Rhinolophus ferrum-equinum
  • Rhinolophus hipposideros
Madrilla (Chondrostoma toxostoma).

Madrilla (Chondrostoma toxostoma)

Data d'actualització:  30.01.2015