• Imprimeix

Règim de protecció i regulació d'usos

SENP_N603_1

D’acord amb la Llei 12/1985, de 14 de juny, d’espais naturals, el Pla d’espais d’interès natural (PEIN) és un pla territorial sectorial i ha d’establir les determinacions necessàries per a la protecció bàsica dels espais naturals que hi són inclosos, d’acord amb els seus valors científics, ecològics, paisatgístics, culturals, socials, didàctics o recreatius (article 15).

Amb aquesta finalitat, el PEIN inclou un apartat de Normes de protecció i regulació d’usos que són de compliment obligat en el seu àmbit. Aquestes Normes, que formen el document 3 del PEIN, van ser publicades en el DOGC, juntament amb el Decret 328/1992, de 14 de desembre, pel qual s'aprova el Pla d'espais d'interès natural. Tanmateix, cal tenir en compte que, posteriorment a l’any 1992, el règim de protecció aplicable en els espais del PEIN ha estat modificat o completat amb decrets de modificació o a través de la legislació sectorial aprovada posteriorment. En aquest sentit, pel que fa a la determinació del règim aplicable al PEIN cal remetre’s a les normes aprovades l’any 1992 i a un conjunt de disposicions posteriors.

D’acord amb l'article 13 de les normes del PEIN i l’article 18 de la Llei 12/1985, de 14 de juny, d’espais naturals, en els espais que inclosos en el PEIN, s'aplica el règim del sòl no urbanitzable. Actualment, cal remetre’s a l’article 47 i següents del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme, tenint en compte les modificacions posteriors introduïdes per Llei 3/2012, del 22 de febrer, de modificació del text refós de la Llei d’urbanisme, del 3 d’agost.

D'acord amb el que disposa la Llei d’urbanisme, el règim de sòl no urbanitzable limita la possibilitat d'edificar o de promoure actuacions als supòsits que determina expressament el seus article 47 i següents, sens perjudici de les limitacions addicionals que pugui establir el planejament urbanístic municipal o la legislació sectorial.

D’acord amb la Llei d’urbanisme, els usos en el sòl no urbanitzable s’han desenvolupat d'acord amb la naturalesa rústica dels terrenys i el principi d'utilització racional dels recursos naturals i, en qualsevol cas, es prohibeixen les parcel·lacions urbanístiques. Pel que fa a construccions i edificacions, poden autoritzar-se la reconstrucció i rehabilitació d’edificacions existents; les actuacions, activitats o els equipaments d'interès públic que s'hagin d'emplaçar en el medi rural, les construccions i les dependències pròpies dels usos rurals, o d’altres usos que la Llei determina expressament com a propis del sòl no urbanitzable.

Tanmateix, cal tenir en compte que el règim general establert del PEIN pot ser objecte de restriccions addicionals segons els requeriments de protecció propis de cada espai, mitjançant l'aprovació d’un pla especial de protecció del medi natural i del paisatge específic per a un espai concret o mitjançant les normes particulars dels espais de protecció especial (ENPE).

Les normes del PEIN (article 13.1) admeten també la inclusió de terrenys classificats com a urbans o urbanitzables i qualificats com a sistemes d'espais lliures, zones verdes o similars en el planejament urbanístic general. En tot cas, aquests terrenys no poden ser objecte d'usos o transformacions que no siguin congruents amb la seva naturalesa d'espai natural.

L’any 1992, les Normes del PEIN van incloure algunes regulacions especifiques pel que fa a la circulació motoritzada (article 14). Segons aquest article, en els espais del PEIN, no es permetia la circulació motoritzada camp a través i tampoc s’admetien els circuits automobilístics o de motos. Actualment, però, la regulació de l’accés motoritzat en els espais del PEIN és l’establerta en la Llei 6/1995 de 27 de juliol d’accés motoritzat al medi natural, el Reglament del Decret 166/1998, de 8 de juliol, de regulació de l'accés motoritzat al medi natural i altres normes concordants.

D’acord amb la Llei d’accés motoritzat al medi natural la prohibició de circular camp a través s’ha estès a tot el territori (articles 7, 8 i 9). En concret, es prohibeix la circulació de vehicles motoritzats camps a través o fora de les pistes o dels camins delimitats amb aquesta finalitat i pels tallafocs, les vies de desembosc, camins ramaders, i pel llit sec per rius i torrents. Queden exclosos d’aquesta prohibició l’accés dels propietaris a llurs finques i la circulació motoritzada relacionada amb els usos agrícoles, ramaders o forestals, serveis públics.

En els espais del PEIN, la Llei d’accés motoritzat al medi natural, autoritza la circulació per pistes i els camins forestals pavimentats o d'amplada igual o superior a 4 metres, vials pavimentats i pels camins autoritzats expressament (article 6). Pel que fa la circulació motoritzada en grup, en els espais del PEIN no s’admeten concentracions de més de 15 vehicles (article 16). S’exceptuen d’aquesta limitació les activitats de caràcter popular organitzades o autoritzades pels ajuntaments, que hauran de ser comunicades prèviament al DAAM (Decret 166/1998, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei 9/1995, article 20). Finalment, les competicions esportives que afectin l’àmbit del PEIN només podran transcórrer per vials pavimentats (articles 20 i seg.), per bé que en els trams d'enllaç no cronometrats es podrà transcórrer per vials no pavimentats en les condicions que assenyali l’autorització de la competició esportiva.

En l’àmbit del PEIN no s’admeten les àrees de caça de reglamentació especial, d’acord amb el Decret 165/1998, de 8 de juliol, sobre àrees de caça amb reglamentació especial, article 2c.
A Catalunya, la regulació sectorial aplicable en matèria d’activitats extractives és la que estableix la Llei 12/1981, de 24 de desembre, de normes addicionals en els espais d’interès natural afectats per activitats extractives; l’article 14 de la Llei 12/1985, de 13 de juny, d’espais naturals i altres normes concordants. D’acord amb aquesta legislació, per a l’autorització de qualsevol activitat d’aquest tipus, es requereix l’aprovació prèvia dels seu Programa de restauració, un informe vinculant de l’Administració ambiental quant a condicions de preservació del medi ambient i el programa de restauració i el dipòsit d’una fiança abans de començar l'explotació. En els espais del PEIN la quantia d’aquesta fiança és el doble que a la resta del territori.

Informació relacionada

El Decret 148/1992, de 9 de juny, pel qual es regulen les activitats fotogràfiques, científiques i esportives que poden afectar les espècies de la fauna salvatge estableix normes aplicables a tot el territori però també d’específiques per al PEIN. En aquest sentit, algunes activitats com ara l’escalada, l’espeleologia, el vol i descens per l’aire i l’aterratge d’ultralleugers, parapent, ala delta, etc., poden requerir l’autorització prèvia.
El Reial decret 1432/2008, de 29 d’agost, pel qual s’estableixen mesures per a la protecció de l’avifauna contra la col•lisió i electrocució en línies elèctriques d’alta tensió, estableix una normativa tècnica aplicable a les zones d’especial protecció per les aus (ZEPA). Amb aquesta finalitat, cal tenir en compte que gran part del PEIN ha estat designat com a ZEPA .
La legislació sectorial relativa a l’ordenació ambiental de l'enllumenat per a la protecció del medi nocturn, preveu un tractament específic per als espais inclosos al PEIN. En aquest sentit, el Mapa de protecció envers la contaminació lluminosa a Catalunya, aprovat amb la Resolució de 19 de desembre de 2007, del conseller de Medi Ambient i Habitatge, estableix que en el espais del PEIN cal aplicar el grau E1, de protecció màxima.

Informació relacionada

L’any 1992, les Normes del PEIN van incloure algunes regulacions especifiques pel que fa a l’avaluació ambiental de projectes o activitats que poguessin afectar l’àmbit del PEIN (article 17). Tanmateix, aquesta regulació ja no és vigent i, actualment, quant a l’avaluació d’impacte ambiental cal remetre’s al Reial decret legislatiu 1/2008, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’avaluació d’impacte ambiental de projectes. Aquesta Llei estableix els projectes que, en qualsevol cas, cal sotmetre a avaluació d'impacte ambiental (article 3, annex 1). Alhora determina una llista complementària de projectes que, en cas puguin afectar directa o indirectament a espais inclosos a la xarxa Natura 2000, poden haver de ser sotmesos a avaluació d’impacte ambiental, si així es determina el procediment de consulta previst. Amb aquesta finalitat, cal tenir en compte que gran part dels espais del PEIN formen part de la xarxa Natura 2000 i que, per tant, hi és aplicable aquesta norma. Per altra banda, sempre d’acord amb el Reial decret, la ubicació dels projectes en espais del PEIN, encara que no formin part de la xarxa Natura 2000, és un criteri a tenir en compte a l’hora de determinar si s’aplica el procediment d’avaluació d’impacte ambiental dels projectes inclosos en l’annex 2 de la Llei.

A més de les Normes aplicables en general en tot el seu àmbit, el PEIN estableix unes normes específiques de protecció aplicables expressament en alguns espais (vegeu Normes del PEIN, article 18 i següents).

Segons el cas, aquestes normes estableixen directrius que cal tenir en compte a l'hora de desenvolupar el planejament urbanístic municipal o prohibicions específiques d'obres d'infraestructura o d'actuacions que impliquin modificacions o canvis essencials en determinades formacions vegetals o sistemes naturals com ara els sistemes limnològics la vegetació de ribera.

Pel que fa a determinats espais, les resolucions relatives a concessions i autoritzacions de recursos i aprofitaments hidràulics subterranis i superficials, en els aqüífers sobreexplotats, en el planejament hidràulic i en la fixació dels cabals ecològics, que puguin afectar la quantitat i la qualitat de les seves aigües superficials, hauran de justificar la seva congruència amb els objectius i el règim del PEIN.

Finalment, el PEIN declara estrictament protegides un seguit d'espècies vegetals i animals la preservació de les quals es considera prioritària en alguns espais. Aquesta declaració, pel que fa a les espècies incloses en els annexos 2 i 4 de les Normes del PEIN, implica el règim de protecció establert en l’article esmentat i l'article 9 de la Llei 12/1985, de 14 de juny, d’espais naturals. Això si l’aplicació d’aquest règim es limita a l’espai esmentats en els annexos 2 i 4.

Data d'actualització:  10.07.2013