• Imprimeix

Desenvolupament del Pla d'espais d'interès natural

Muntanyes de Prades

L’Espai d’Interès Natural de les Muntanyes de Prades protegeix una gran diversitat d’hàbitats propis de la serralada Prelitoral, com els boscos, cingles i hàbitats de ribera del Siurana.

D’acord amb la Llei 12/1985, de 13 de juny, d’espais naturals, algunes de les delimitacions del Pla d’espais d’interès natural han de ser objecte de delimitació definitiva i detallada. Per altra banda, les normes del PEIN tenen caràcter de normes generals, aplicables a escala en tot el seu àmbit. En aquests sentit, la Llei preveu que aquesta normativa general es completi amb mesures particulars per a determinats espais. Amb aquesta finalitat, la Llei preveu el desenvolupament del PEIN mitjançant dues vies:

1. La formulació de plans especials de protecció del medi natural i el paisatge. A més d’establir la delimitació definitiva, aquests plans poden completar el règim bàsic de protecció establert pel PEIN pel que fa a l’espai corresponent, mitjançant una ordenació d'usos i normes de protecció específiques si és el cas.

2. La declaració d’espais naturals de protecció especial (parcs nacionals, paratges naturals d'interès nacional, reserves o parcs naturals). Aquesta modalitat comporta que els espais passin a tenir una gestió individualitzada i una regulació jurídica pròpia per ordenar els usos i preservar i potenciar els valors protegits.

Data d'actualització:  13.06.2013