• Imprimeix

Configuració legal

D’acord amb l’article 15 de la Llei 12/1985, de 13 de juny, d'espais naturals, el PEIN és un instrument de planificació territorial, amb categoria de pla territorial sectorial i s'equipara a amb els altres instruments d'aquest tipus que es deriven de la Llei 23/1983, de 21 de novembre, de política territorial. Això significa que el seu marc de refèrencia comprèn tot el territori de Catalunya i que les disposicions normatives són de compliment obligat per a les administracions públiques i els particulars i que les seves determinacions tenen caràcter vinculant per al planejament urbanistic. La vigència del Pla és indefinida, però s'hi poden introduir modificacions per mitjà de procediments específics.

El Pla va ser aprovat amb el Decret 328/1992, de 14 de desembre, pel qual s'aprova el Pla d'espais d'interès natural. Aquest Decret va ser publicat al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya núm. 1714, d'1 de març de 1993, i va entrar en vigor l'endemà. Prèviament, el projecte es va sotmetre als preceptius tràmits d'informació pública i d'audiència amb els ens locals afectats, les entitats agràries, els grups naturalistes i conservacionistes, les entitats representatives dels municipis, etc., i també als informes del Centre de la Propietat Forestal i del Consell de Protecció de la Natura, entre altres col•lectius.

Posteriorment, s'han aprovat, per decret, modificacions puntuals de les normes i dels límits com també ampliacions o incorporacions de nous espais. Així mateix, cal tenir en compte que l’aprovació de nous espais espais de protecció especial o la designació de zones especials de conservació o de zones d’especial protecció per a les aus en relació amb la xarxa Natura 2000, comporten l’ampliació automàtica del PEIN. En aquest sentit, l’Acord de Govern 112/2006, de 5 de setembre, pel qual es designen zones d’especial protecció per a les aus (ZEPA) i s’aprova la proposta de llocs d’importància comunitària (LIC) i acords concordants va comportar una ampliació important del PEIN.

Data d'actualització:  30.11.2015