• Imprimeix

Autorització especial per a la recollida de flora amb finalitat científica, de gestió o educativa

Delphinium bolosii

Delphinium bolosii. Autor: Richard Martín Vidal.

La recollida d'exemplars d'espècies de la nostra flora silvestre -protegida o no per la normativa- i amb finalitat científica, de gestió o educativa, requereix una autorització específica atorgada pel Departament: l'autorització especial per a la recollida de flora amb finalitat científica, de gestió o educativa.

Es tracta d'una autorització nominal, que ha de sol·licitar qualsevol persona que faci les recol·leccions individualment (sense la presència de cap altra persona autoritzada).

Per obtenir aquesta autorització heu d'enviar el full de sol·licitud, com a mínim un mes abans de dur a terme les recol·leccions, i adjuntar-hi tota la documentació necessària. Cal adreçar-ho al cap del Servei de Fauna i Flora, de la Direcció General de Polítiques Ambientals i Medi Natural (c/ Doctor Roux, 80, 08017 Barcelona). També es pot presentar a les oficines dels Serveis Territorials del Departament de Territori i Sostenibilitat o a la resta de llocs que indica la Llei de procediment administratiu.

Segons la normativa vigent, els documents de sol·licitud s'han de registrar. Per tant, cal trametre la sol·licitud original. Les sol·licituds enviades per fax o bé per correu electrònic amb signatura escanejada no es consideren documents registrables i, en conseqüència, no són els mitjans de tramesa adequats.

Cal distingir dos casos: la recol·lecció en el context de nous projectes i les renovacions.

A) Recol·lecció en el context de nous projectes

Comprèn les recol·leccions que s'emmarquen en projectes nous, o bé en projectes ja documentats en el passat, però que han experimentat un canvi substancial quant al plantejament. Cal presentar els documents següents:

1. Sol·licitud d'autorització especial per a la recol·lecció científica, de gestió o educativa

El Departament posa a disposició de la ciutadania un imprès de sol·licitud, que pot complimentar o fer servir com a model, d'acord amb els elements bàsics que estableix la normativa vigent.

En la sol·licitud consta la informació bàsica que cal aportar en relació amb l'activitat específica per a la qual es demana l'autorització: espècies dels exemplars que es volen recol·lectar i quantitat, parts de les plantes que es volen recol·lectar, zona de recol·lecció i finalitat. És important concretar al màxim aquestes dades.

2. Document d'aval 

Es tracta d'un escrit en què una persona d'una entitat científica reconeguda (amb la qual pot estar relacionada la persona peticionària) respon de la solvència del projecte i de la persona sol·licitant, és a dir, confirma que la persona sol·licitant és capaç de dur a terme degudament les seves tasques en relació amb el projecte que fonamenta la sol·licitud de recol·lecció, i que disposa dels mitjans necessaris per fer-ho.

3. Memòria tècnica del projecte

Es tracta d'una memòria que concreti el projecte en què s'emmarca la recol·lecció. És a dir, cal desenvolupar de manera concisa la informació aportada en la sol·licitud (espècies dels exemplars que es volen recol·lectar i quantitat, zona de recol·lecció, parts de les plantes que es volen recol·lectar i finalitat).

És important concretar-ne tant com sigui possible les zones i els tipus, a més de les característiques tècniques de recol·lecció que es volen emprar. També han de quedar clars la finalitat i els objectius del treball, així com la seva importància per a la conservació de l'espècie.

Cal indicar de manera expressa si es preveu tallar o desarrelar parts determinades, i concretar la finalitat d'aquestes accions. S'han d'especificar també les espècies implicades i el nombre d'exemplars que quedarien afectats.

Si es volen recol·lectar llavors, cal especificar quines, i s'autoritzarà sempre que la recollida no impliqui un risc per a la viabilitat reproductiva de la població.

Si la recol·lecció implica la tinença de les plantes durant un període concret, cal indicar també aquesta circumstància, i concretar la durada de la tinença, la persona que en serà responsable i la localització dels exemplars.

4. Informe de les recol·leccions efectuades

S'ha de presentar al final de la campanya o un cop finalitzat el període de vigència de l'autorització.

Es tracta d'un informe detallat sobre el resultat de les recol·leccions efectuades en virtut de l'autorització de recol·lecció emesa. Cal adjuntar-hi còpia dels treballs realitzats.

B) Renovacions

Atès que l'autorització especial per a la recol·lecció científica, de gestió o educativa és vigent, com a màxim, fins al dia 31 de desembre de l'any en curs, en el cas de projectes de recerca que durin diversos anys cal sol·licitar-ne la renovació corresponent.

Per tant, aquest segon cas fa referència a les recol·leccions que s'emmarquen en projectes sobre els quals el Servei de Fauna i Flora ja ha estat informat i en relació amb els quals ha emès alguna autorització en el passat.

Cal tornar a aportar la sol·licitud d'autorització (vegeu l'apartat corresponent). Per a la renovació és imprescindible haver tramès l'informe de les recol·leccions efectuades (vegeu l'apartat corresponent).

Data d'actualització:  09.11.2017