• Imprimeix

Flora autòctona protegida

Delphinium bolosii, en perill d'extinció. Autor: Richard Martín.

La Llei estatal 42/2007, de 13 de desembre, del patrimoni natural i de la biodiversitat, defineix espècie autòctona com l'espècie existent dins la seva àrea de distribució natural. En el nostre cas, es tracta de les espècies de flora originàries de Catalunya.

Des del Departament es gestionen les espècies de flora que tenen algun grau de protecció. Això no inclou les espècies sotmeses a regulació segons l'Ordre de 5 de novembre de 1984, sobre protecció de plantes de la flora autòctona amenaçada de Catalunya, per a les quals cal demanar autorització al Servei de Gestió Forestal.

Les espècies amenaçades, amb categoria d'amenaça "en perill d'extinció" o "vulnerable", es troben sotmeses a un cert grau de protecció definit pel Decret 172/2008, de 26 d'agost, de creació del Catàleg de flora amenaçada de Catalunya. En aquest Decret es diferencien totes les espècies protegides a tot el territori de Catalunya de les estrictament protegides només en certs espais naturals protegits, tal com ja van quedar definides al Decret 328/1992, de 14 de desembre, pel qual s'aprova el Pla d'espais d'interès natural. En un capítol a part hi ha els arbres monumentals, individus aïllats i perfectament localitzats i identificats la informació dels quals es pot trobar a l'apartat del web de Parcs Naturals.

Fotografia: Delphinium bolosii, en perill d'extinció. Autor: Richard Martín.