Els Centres de Fauna Salvatge (CF, en endavant) tenen com a funcions principals i originàries rehabilitar i alliberar, en les millors condicions possibles, els exemplars de les espècies de la fauna autòctona protegides, tot analitzant les causes de mortalitat i participar en programes de cria en captivitat i de conservació ex situ.

Aquestes tasques, junt a d’altres que es realitzen i que es poden portar a terme gràcies a les infraestructures i el personal capacitat que es disposa, són les que fan dels CF una eina fonamental en la conservació de la biodiversitat: treballant tècnicament, investigant, obtenint material científic pel futur, formant, sensibilitzant i educant.

El resultat de més de 35 anys de funcionament dels centres de recuperació de fauna salvatge demostra com el nombre d'exemplars ingressats i els projectes de conservació ex situ s'han anat incrementant de manera progressiva, especialment en els darrers anys.

Aquest fet es deu a tres raons principals: més conscienciació de la població en el coneixement i la cura de les espècies protegides, un augment de les poblacions d'un nombre important d'espècies i un empitjorament de l'estat de conservació d'una altra part de les espècies.