• Imprimeix

Contingut de l'Estratègia

El contingut nuclear de l’Estratègia és l’apartat d’àmbits i objectius estratègics. Els àmbits es desprenen els principis rectors següents:

 1. Conèixer més per gestionar millor: avaluar el patrimoni natural, organitzar i difondre la informació, i identificar tendències.
 2. Conservar el patrimoni natural en l’escenari del canvi climàtic: protegir espais, recuperar espècies, restaurar ecosistemes, gestionar els espais humanitzats i aturar la pèrdua de biodiversitat associada a l’activitat humana.
 3. Implantar un model territorial compatible amb la conservació del patrimoni natural, en sintonia amb els Objectius de desenvolupament sostenible de les Nacions Unides.
 4. Reorientar les polítiques sectorials i introduir-hi objectius de conservació de la natura.
 5. Replantejar la governança del patrimoni natural: millorar l’estructura administrativa i establir un marc legal i fiscal favorable a la conservació.
 6. Implicar la societat i fer-ne un agent actiu i compromès.

Visió

El 2030, Catalunya ha aconseguit, complint els compromisos i acords internacionals, frenar la pèrdua de biodiversitat garantint la integritat del seu capital natural i la provisió dels serveis ecosistèmics, i ha iniciat la restauració dels ecosistemes degradats, convertint-los en un mecanisme de mitigació i adaptació al canvi climàtic.

Tot això integrant les polítiques de conservació en les polítiques sectorials amb la implicació i la coresponsabilitat dels sectors públic i privat.

Objectius

L’Estratègia ha de fer possible conservar el patrimoni natural i la biodiversitat de Catalunya en un escenari social, econòmic i ambiental complex i canviant, i per tant, es proposa:

 • Millorar l’estat actual de la biodiversitat i el patrimoni natural a través del compliment dels objectius que s’hi estableixen.
 • Orientar la política del Govern en matèria de conservació de la natura per tal d’atendre la pèrdua de biodiversitat i recuperar i garantir el capital natural de Catalunya.
 • Definir un marc d’acció comú per a una acció coordinada dins el Govern de la Generalitat, i entre el mateix Govern i els diferents agents del territori públics i privats.
 • Facilitar la consideració de la biodiversitat en tots els processos de decisió del Govern de la Generalitat.
 • Inspirar la resta d’administracions i organitzacions catalanes públiques i privades en impulsar una acció comuna en conservació de la biodiversitat i el patrimoni natural.

Àmbits temàtics

 1. Coneixement, informació i seguiment.
 2. Conservació del patrimoni natural i la biodiversitat.
 3. Model territorial.
 4. Integració de les polítiques sectorials.
 5. Revisió de les estructures administratives, legals, de governança i de fiscalitat.
 6. Implicació de la societat.

 

Cada àmbit es desplega en objectius estratègics, que han de tenir vigència per al període 2017-2030, i són l’expressió del canvi que es produirà si l’Estratègia funciona.

Pla d’acció estratègic 2017-2021

Per sota dels objectius estratègics hi ha els objectius operatius, com a fites específiques i mesurables adreçades a aconseguir-los.

Les accions són actuacions concretes a dur a terme i poden incidir en més d’un objectiu operatiu. Són l’expressió executiva de l’Estratègia. Objectius operatius i accions conformen el Pla d’acció, que es revisarà cada 4 anys.

Data d'actualització:  08.08.2017