• Imprimeix

Contingut de l'Estratègia

El contingut nuclear de l’Estratègia s’estructura en 6 àmbits que es desprenen els principis rectors següents:

 1. El patrimoni natural és un actiu insubstituïble, un valor en si mateix, del qual depenen el benestar i el progrés de la societat: és necessari tenir-ne més coneixement i més ben organitzat per gestionar-lo millor, avaluar-ne l’estat de conservació i identificar tendències.
 2. La conservació del patrimoni natural fa front a la pèrdua de biodiversitat i contribueix a l’adaptació i la mitigació del canvi climàtic: és necessari protegir espais, recuperar espècies, restaurar ecosistemes, gestionar els espais humanitzats i aturar la pèrdua de biodiversitat associada a algunes activitats humanes. I alhora avançar en el vincle entre conservació i gestió sostenible del medi, i en la planificació i gestió de les activitats que s’hi desenvolupen.
 3. Implantar un model territorial i econòmic compatible amb la conservació del patrimoni natural garanteix la provisió dels serveis dels ecosistemes, vitals per a la salut i el benestar de la societat: cal incorporar la infraestructura verda a la planificació territorial, superar la fragmentació d’hàbitats i conservar i restaurar la connectivitat ecològica.
 4. La natura és motor de desenvolupament local i de dinamització econòmica i amplifica els beneficis i les oportunitats econòmiques en tots els sectors: aprofundir en la integració dels objectius de conservació de la natura en les polítiques sectorials disminueix les tensions sobre el patrimoni natural, dona coherència a l’acció de govern, i millora la qualitat de vida de les persones.
 5. Adaptar els instruments de govern del patrimoni natural a la realitat social i econòmica actual augmenta l’eficàcia de les polítiques de conservació: és necessari optimitzar els recursos, facilitar la relació de l’Administració amb la ciutadania, tenint en compte els agents del territori, millorar l’estructura administrativa i establir un nou marc legal i fiscal favorable a la conservació.
 6. El patrimoni natural, més enllà dels valors productius, té valors històrics, culturals, socials i espirituals que el vinculen estretament a les persones. Reconèixer el vincle emocional amb la natura i implicar la societat en la conservació del patrimoni natural la converteix en l’agent protagonista i corresponsable del repte d’aturar la pèrdua de biodiversitat i millorar l’estat de conservació de l’entorn: és necessari fer-ne un agent actiu i compromès.

Àmbits temàtics

Els àmbits temàtics en què s’estructura l’Estratègia són

 1. Coneixement, informació i seguiment.
 2. Conservació dels components del patrimoni natural en el context del canvi global.
 3. Model territorial.
 4. Integració del patrimoni natural en les polítiques sectorials.
 5. Organització administrativa, marc legal i fiscalitat.
 6. Implicació de la societat.

Visió

El 2030, Catalunya haurà aconseguit, complint els mandats i acords internacionals, frenar la pèrdua de biodiversitat i conservar de forma efectiva i adaptativa el patrimoni natural garantint a la vegada un ús sostenible dels recursos naturals i la provisió dels serveis dels ecosistemes. També haurà iniciat la restauració dels ecosistemes degradats, recuperant-los i augmentant les capacitats d’adaptació al canvi climàtic. La conservació del patrimoni natural i la biodiversitat s’haurà integrat suficientment en les polítiques sectorials amb la coresponsabilitat dels sectors públics i privats implicats.

Diagnosi

Per definir els objectius estratègics i les línies d’actuació prioritàries cap on dirigir l’acció de les polítiques de conservació de la natura a Catalunya, s’ha realitzat una diagnosi, focalitzada en els sis àmbits temàtics definits. L’elaboració de la diagnosi ha tingut la col·laboració de la Institució Catalana d’Història Natural, que ha aportat dades sobre l’estat dels components del patrimoni natural i alguns dels principals dèficits que té la política de conservació actual. La diagnosi conclou en els fets més rellevants i els reptes que se’n deriven, que han donat peu, amb tota la informació derivada del procés participatiu, a la definició dels objectius estratègics a assolir per a l’any 2030.

Objectius

Per tal d’afrontar els reptes identificats en la diagnosi, i tenint en compte els resultats i aportacions del procés participatiu, l’Estratègia formula setze objectius estratègics (OE) per assolir a Catalunya l’any 2030, repartits entre els sis àmbits en què s’estructura l’Estratègia

objectius

Línies d’actuació

Els objectius estratègics, definits per a l’horitzó 2030, es concreten a curt termini en objectius operatius i línies d’actuació. Aquestes línies serviran per definir, per a cada període de quatre anys, les actuacions prioritàries que es programaran i, per tant, quedaran pressupostades per a ser executades en l’acció de Govern.

Inicialment l’Estratègia defineix 85 línies d’actuació sobre les quals s’han determinat dos grau de prioritat: prioritat alta i prioritat moderada.

línies d'actuació 1
línies d'actuació 2
línies d'actuació 3
línies d'actuació 4