• Imprimeix

Antecedents de l'Estratègia

Esquema antecedents

Recorregut dels treballs de l'Estratègia Catalana de la Biodiversitat i el Patrimoni Natural.

Una Resolució del Parlament de Catalunya de 1997 instava la Generalitat a elaborar una estratègia de conservació del patrimoni natural i la biodiversitat.

L’any 2000 la Institució Catalana d’Història Natural elabora una proposta d’Estratègia per a l’ús i conservació de la diversitat biològica.

L’any 2007, l’aleshores Departament de Medi Ambient de la Generalitat de Catalunya va encarregar diversos treballs de diagnosi de l’estat de la conservació de la biodiversitat a Catalunya, dels quals va sortir un primer esborrany d’estratègia de biodiversitat, acompanyat d’un pla d’acció de gairebé 300 accions.

Aquesta proposta fou revisada a fons el 2008, i contrastada amb els plans, les estratègies i els estudis locals i internacionals més rellevants en la matèria fins el moment. L’Estratègia s’organitzava en 4 eixos i 22 objectius. Durant l’elaboració de l’avantprojecte de Llei de la biodiversitat i el patrimoni natural, i en el marc del Pla interdepartamental de participació ciutadana 2008-2010, elaborat per Govern de la Generalitat l’any 2009, es van fer 4 sessions de debat, a diferents llocs de Catalunya, per discutir aspectes clau de l’avantprojecte de Llei, i de l’estratègia de biodiversitat que preveia.

A l’abril de 2010, es va treure a informació pública l’avantprojecte de Llei de la biodiversitat i el patrimoni natural, que preveia l’aprovació d’una estratègia de biodiversitat de Catalunya.

Al 2016, en el Pla de Govern de la XI legislatura, s'elaboren dos documents de referència:

  • Estratègia de desenvolupament sostenible de Catalunya (EDSCAT), 2010. Articulada en set eixos, desenvolupats en 15 línies estratègiques que es concreten en 101 objectius, ha garantir l'evolució de Catalunya cap a escenaris de més sostenibilitat social, econòmica i ambiental sota l’horitzó del 2026.
  • Estratègia catalana d’adaptació al canvi climàtic (ESCACC), 2013-2020 Té com a objectiu estratègic que Catalunya esdevingui un territori menys vulnerable als impactes del canvi climàtic; per aconseguir-ho, caldrà generar i transferir tot el coneixement necessari sobre aquest fenomen i augmentar la capacitat adaptativa de sectors i sistemes.

 En el marc de l’Estat espanyol, hi ha dos documents de referència, la Llei 42/2007 del patrimoni natural i la biodiversitat, i el Pla estratègic del patrimoni natural i de la biodiversitat 2011-2017.

Data d'actualització:  20.02.2017