• Imprimeix

Autoritzacions relacionades amb espècies invasores

Tinença o possessió

Pel que fa a la fauna, actualment no és possible autoritzar la tinença d’espècies animals incloses en els annexos de la normativa d’espècies exòtiques invasores per haver prescrit el període d’autoritzacions. Només és permesa la tinença d’aquests exemplars a les persones que els hagin declarat amb anterioritat i disposin d’autorització administrativa, així com en els casos d’investigació, salut o seguretat per a les persones, mitjançant autorització específica.

Pel que fa a la flora, els exemplars d’espècies incloses al Catàleg espanyol d’espècies exòtiques invasores en possessió de particulars o ubicats en parcs urbans, jardins públics o jardins botànics, adquirits abans de l’entrada en vigor de l’RD 630/2013, del 2 d'agost, poden continuar sent mantinguts pels seus propietaris, localitzats en recintes enjardinats, amb límits definits, i sempre que els exemplars no es propaguin fora d’aquests límits. En aquest cas no cal cap autorització de tinença, però els posseïdors han d’adoptar mesures de prevenció adequades per evitar la propagació d’aquests exemplars al medi natural o seminatural i no poden comercialitzar, reproduir ni cedir els exemplars.

 

Control i eliminació

La Generalitat de Catalunya, mitjançant la Direcció General de Polítiques Ambientals i Medi Natural pot autoritzar la  realització de controls d’espècies exòtiques invasores tant de fauna com de flora.

En aquests casos s’ha de tramitar la sol·licitud, adjuntant una memòria del projecte o actuació. Posteriorment, és necessari redactar un informe dels resultats obtinguts o actuacions realitzades i trametre’l a la bústia específica especiesinvasores.tes@gencat.cat.

Es recomana consultar l’apartat d’espècies invasores d’aquesta web en el qual figuren diferents procediments normalitzats de control d’espècies exòtiques invasores.

Data d'actualització:  04.07.2018