• Imprimeix

Tinença d’espècies invasores

En els darrers anys ha hagut un nombre creixent d'espècies exòtiques que es poden adquirir en establiments de venda d'animals. Cal tenir molt present que, mentre que en el cas d’algunes espècies el seu comerç és legal i es poden tenir sense cap requisit especial més enllà de la cura de l’exemplar, en el cas d’altres espècies, en ser protegides per convenis internacionals, el seu comerç pot estar prohibit o requerir de permisos específics (certificats CITES). D’altres espècies, en ser considerades amb capacitat invasora, la seva tinença (i, per tant, el seu comerç) estan totalment prohibits.

Només en el cas de disposar de coneixements especialitzats i d'unes instal·lacions adequades per a l'espècie de fauna exòtica, caldria plantejar-se'n la tinença. Cal adquirir l'animal en un establiment de venda d'animals inscrit en el Registre de Nuclis Zoològics i disposar de la documentació que n'acrediti l'origen legal. En algunes espècies, l'animal ha d'anar identificat per mitjà d'un microxip o d'una anella tancada.

L’any 2013 es va publicar el Reial Decret pel qual es regula el Catàleg espanyol d'espècies exòtiques invasores. El Catàleg inclou les espècies exòtiques invasores sobre les que està prohibit, entre altres coses, la tinença, el transport i el comerç. Els exemplars d’aquestes espècies en possessió o adquirits abans de l’entrada en vigor del RD 630/2013, poden ser mantinguts pels propietaris sempre que ja disposin d'autorització administrativa.

Informació relacionada

Les espècies de flora exòtica o híbrids es poden tenir amb l’excepció de les espècies incloses al Catàleg espanyol d’espècies exòtiques invasores.

En cap cas es poden introduir al medi natural les espècies exòtiques, invasores o no.

Així i tot, el Reial Decret 630/2013, de 2 d'agost, pel qual es regula el Catàleg espanyol d'espècies exòtiques invasores estableix que: 

  • Els exemplars de les espècies de plantes en possessió de particulars o ubicats en parcs urbans, jardins públics o jardins botànics, adquirits abans de l’entrada en vigor del RD 630/2013, poden continuar sent mantinguts pels seus propietaris, localitzats en recintes enjardinats, amb límits definits, i sempre que els exemplars no es propaguin fora d’aquests límits. En aquest cas, els posseïdors han d’adoptar mesures de prevenció adequades per evitar la propagació d’aquests exemplars al medi natural o seminatural i no poden comercialitzar, reproduir ni cedir els exemplars.
  • En el cas dels exemplars d’espècies del Catàleg localitzats en parcs o jardins públics, especialment els localitzats en el domini públic hidràulic, les administracions competents han d’eliminar progressivament aquestes espècies en els casos en què estigui justificat.

Informació relacionada

Data d'actualització:  02.05.2018