• Imprimeix

Normativa

Per causa de la greu problemàtica que ocasionen les espècies exòtiques invasores, s’ha publicat normativa per intentar minimitzar el problema.

Són dues les normes a tenir en compte en relació amb les espècies exòtiques invasores, el Reial decret 630/2013, de 2 d’agost, i el Reglament (UE) n. 1142/2014, de 22 d’octubre de 2014. Les dues normes estableixen una relació d’espècies (el Catàleg i el Llistat) a les quals repercuteix el contingut de les normes. Hi ha espècies que són presents al Catàleg i al Llistat  i d’altres que només figuren en un d’aquests documents. Aquestes relacions  són documents vius i es van modificant. Es important consultar periòdicament la normativa i tenir present les  limitacions i obligacions en cada cas.

En cap cas es poden introduir al medi natural les espècies exòtiques, invasores o no.

La Llei 42/2007, de 13 de desembre, de patrimoni natural i de la biodiversitat estableix una sèrie de mesures per reduir l’impacte de les espècies exòtiques invasores sobre la biodiversitat. Aquesta Llei va crear el Catàleg espanyol d’espècies exòtiques invasores, que es va desenvolupar en el Reial decret 630/2013, de 2 d’agost, pel qual es regula el Catàleg d’espècies exòtiques invasores. En aquest Catàleg  figuren les espècies que poden arribar a constituir una amenaça greu per les espècies autòctones, els hàbitats o els ecosistemes, la agronomia, o pels recursos econòmics associats a l’ús del patrimoni natural.

La inclusió d’una espècie al Catàleg espanyol d’espècies exòtiques invasores comporta les prohibicions següents:

  • prohibició genèrica de possessió, transport, tràfic i comerç d’exemplars vius, de les seves restes o propàguls que poguessin sobreviure o reproduir-se, incloent el comerç exterior.
  • prohibició de la seva introducció en el medi natural.
  • prohibició de retorn a la natura d’exemplars o de les seves parts, que siguin extrets de la natura.

Aquestes prohibicions poden quedar sense efecte, prèvia autorització administrativa de l’autoritat competent, quan sigui necessari per motius d’investigació, salut o seguretat de les persones, o amb finalitats de control o erradicació, en el marc d’estratègies, plans i campanyes que s’aprovin amb aquesta finalitat.

Les espècies animals incloses al Catàleg en possessió de particulars adquirits abans de l’entrada en vigor del Reial decret 630/2013, de 2 d’agost , poden ser mantinguts pels propietaris sempre que es disposi d’autorització administrativa. Actualment ja no es poden emetre aquestes autoritzacions.

Els exemplars de les espècies de plantes en possessió de particulars o ubicats en parcs urbans, jardins públics o jardins botànics, adquirits abans de l’entrada en vigor del Reial decret 630/2013, de 2 d’agost, poden continuar sent mantinguts pels seus propietaris, localitzats en recintes enjardinats, amb límits definits, i sempre que els exemplars no es propaguin fora d’aquests límits. En aquest cas, els posseïdors han d’adoptar mesures de prevenció adequades per evitar la propagació d’aquests exemplars al medi natural o seminatural i no poden comercialitzar, reproduir ni cedir els exemplars.

Reglament (UE) 1143/2014, de 22 d’octubre de 2014, sobre la prevenció i la gestió de la introducció i propagació d’espècies exòtiques invasores. Aquesta legislació estableix les normes per evitar, reduir al màxim i mitigar els efectes adversos de les espècies exòtiques invasores sobre la biodiversitat de la Unió Europea. Conté una llista d’espècies per la qual són aplicables determinades restriccions.

Entre d’altres consideracions, les espècies invasores preocupants per la Unió Europea (les del llistat) no podran introduir-se en el territori de la Unió Europea, està prohibit el seu transport, la cria o reproducció en captivitat, comercialitzar-les o alliberar-les en el medi ambient.

 

Data d'actualització:  30.08.2018