• Imprimeix

Normativa

El Reial Decret 630/2013, de 2 d'agost, pel qual es regula el Catàleg espanyol d'espècies exòtiques invasores defineix:

  • Espècie exòtica o al·lòctona: espècies i subespècies, incloent-hi les seves parts, gàmetes, llavors, ous o propàguls que puguin sobreviure o reproduir-se, introduïts fora de la seva àrea de distribució natural i de la seva àrea potencial de dispersió, que no hauria pogut ocupar sense la introducció directa o indirecta, o sense que l'home en tingués cura.
  • Espècie exòtica invasora: espècie exòtica que s’introdueix o s’estableix en un ecosistema o hàbitat natural o semi natural, i que és un agent de canvi i amenaça per a la diversitat biològica nativa, ja sigui pel seu comportament invasor, o pel risc de contaminació genètica.Altres espècies que el RD 630/2013 considera com a espècies exòtiques invasores, sempre i quan es trobin assilvestrades a la natura, són:
  • Els exemplars híbrids. 
  • Els exemplars d'espècies de vegetals exòtics cultivades.La inclusió d’una espècie en el Catàleg comporta diverses prohibicions, que poden quedar sense efecte (prèvia autorització) quan sigui necessari per motius de recerca, salut o seguretat de les persones:
  • Prohibició genèrica de la seva possessió, transport, trànsit i comerç d’exemplars vius o morts, de les seves restes o propàguls, incloent-hi el comerç exterior. 
  • Prohibició de la seva introducció en el medi natural, encara que sigui accidental. 
  • Els exemplars de les espècies animals i vegetals incloses en el Catàleg que siguin extrets de la natura no es poden retornar al medi natural. Per a la protecció internacional d’espècies amb algun grau d’amenaça, el Conveni sobre el Comerç Internacional d’Especies Amenaçades de Fauna i Flora Silvestre, més conegut com a Conveni CITES, estableix la prohibició del seu comerç o la necesitat d’obtenir determinats permisos per a la seva tinença.
Data d'actualització:  19.12.2016