• Imprimeix

Pla de Treball 2015-2020

L'abril de 2015 el Departament de Territori i Sosteniblitat i la Xarxa de Custòdia del Territori (xct) van signar el Pla de Treball 2015-2020 per a la custòdia del territori a Catalunya. El Pla preveu impulsar la custòdia del territori per enfortir la col·laboració público-privada en la gestió de la biodiversitat i els espais naturals.

Aquest Pla mostra el compromís del Departament i la xct de seguir treballant per a la promoció i la consolidació de les polítiques a favor de la biodiversitat i del patrimoni natural, mitjançant la promoció de la custòdia del territori com a eina central de col·laboració. Així mateix, estableix les accions prioritàries de treball per al desenvolupament i la institucionalització de la custòdia del territori al país.


Línies de treball:

A continuació, es destaquen les accions prioritàries en que treballarà la CDCT durant el Pla de Treball:

  • Desenvolupament de mesures contractuals de dret civil que facilitin l’establiment d’acords de custòdia del territori, la seva seguretat jurídica i el seu registre públic.
  • Establiment del patrimoni fiduciari com a mecanisme d’interès per a la custòdia.
  • Desenvolupament de la figura d’entitat de custòdia com a gestora de finques de titularitat pública i col·laboració en la identificació de possibles acords de custòdia en finques propietat de la Generalitat de Catalunya.
  • Presència d’organitzacions de custòdia del territori en òrgans consultius i de participació del Govern català.
  • Creació d’un sistema d’homologació i registre d’acords de custòdia del territori.

Entre aquestes mesures són prioritàries les següents:

  • Desgravacions i incentius fiscals per als propietaris de finques amb acords de custòdia del territori.
  • Instruments financers públics de suport a la custòdia del territori, tals com convocatòries d’ajuts per a projectes de conservació basats en la custòdia del territori i convocatòries de suport per a la contractació de tècnics de custòdia del territori per part d’entitats de custòdia del territori.

Amb aquesta acció es preveu fomentar formes de participació més directa dels ens locals en la gestió del medi natural, que n'afavoreixin la implicació en el desenvolupament de la custòdia del territori i en els objectius públics de conservació.

En aquesta acció s’inclou la contribució tècnica i institucional de la xct en el procés d’elaboració de la Llei de la biodiversitat i del patrimoni natural, atesa la rellevància que tindrà en els aspectes referents a la custòdia del territori.

Aquesta acció posa en valor com la conservació del territori i la seva biodiversitat esdevenen un àmbit innovador i emprenedor que genera noves oportunitats de negoci en el marc de l’economia verda.

Aquesta acció es durà a terme principalment amb el desenvolupament d’actuacions vinculades a:

  • La plataforma web de difusió i implicació ciutadana viulaterra.cat, que ha d’esdevenir el referent informatiu per difondre, sensibilitzar i implicar la ciutadania en la conservació del territori del país.
  • Iniciatives i activitats de participació social: voluntariat, Setmana de la Custòdia del Territori, Programa empreses d’acord amb la terra, etc.

 

Informació relacionada

Aquesta acció preveu afavorir l’extensió de la custòdia del territori a aquelles àrees de Catalunya on actualment no té suficient presència.

Entre les activitats regulars de la xct hi ha l’organització d’actes específics per a formar i informar el conjunt dels agents implicats i els ciutadans en general sobre la custòdia del territori.

Aquesta acció inclou aquelles iniciatives i activitats de caràcter regular de la xct orientades a la millora de la qualitat i les bones pràctiques en la custòdia del territori. 

La custòdia del territori inclou una àmplia varietat d’àmbits d’actuació en funció de si l’objectiu de conservació recau en un espai agrari, fluvial, marí, forestal o d’algun altre tipus.

Fruit d’això, i de les particularitats i especificitats necessàries per a cada àmbit d’actuació, la xct ha fomentat la creació de diversos grups de treball temàtics formats i coordinats per entitats membres de la xct. Durant aquest Pla de treball es preveu donar continuïtat i consolidar els grups de treball ja existents.

Es desenvoluparan accions per estructurar el treball en xarxa de les entitats i dels propietaris de custòdia, afavorint aliances estratègiques entre entitats de custòdia i participant en estructures supranacionals, com la promoció d’una xarxa europea de custòdia del territori i d’una xarxa mundial de custòdia del territori.

Data d'actualització:  23.06.2015