• Imprimeix

Contacte, funcions i composició

Responsable: Sr. Joandomènec Ros i Aragonès
Càrrec: president del Consell de Protecció de la Natura
Adreça
Avinguda Diagonal, 523-525
Població
08029 Barcelona
Telèfon
93 444 51 84
Accessibilitat
Edifici accessible
Contacte
Adreça web
Observacions

La Llei 12/1985, de 13 de juny, d'espais naturals crea el Consell de Protecció de la Natura (article 35) com a òrgan consultiu en matèria de protecció de la natura i del paisatge. La Llei d'espais naturals no adscriu el Consell a cap departament de la Generalitat. Segons el Decret 255/2007, de 20 de novembre, de modificació del Decret 239/1986, de 4 d'agost, sobre el Consell de Protecció de la Natura, el Departament de Medi Ambient (avui integrat en el Departament de Territori i Sostenibilitat) ha de donar al Consell de Protecció de la Natura el suport material i personal necessari per a l'exercici de les seves funcions.

Les principals funcions del Consell de Protecció de la Natura són:
 • Emetre informes i dictàmens a requeriment del Parlament de Catalunya i de les administracions competents.
 • Emetre els informes específics que estableix la Llei d'espais naturals.
 • Prestar assessorament científic als òrgans gestors dels espais naturals de protecció especial.
 • Proposar, d'ofici, modificacions al Pla d'espais naturals (PEIN), declaracions d'espais naturals de protecció especial i, en general, mesures i actuacions per al millor compliment dels objectius de la Llei d'espais naturals.
Els membres del Consell són nomenats pel President de la Generalitat a proposta d'entitats científiques, agràries i municipals de Catalunya entre persones de reconeguda competència en les diverses disciplines que tracten del medi natural, i són com a màxim 21 persones:
 • 6 per l'Institut d'Estudis Catalans,
 • 3 per les universitats públiques de Catalunya, a proposta del Consell Interuniversitari de Catalunya,
 • 1 per la Federació d'Entitats Excursionistes de Catalunya,
 • 1 per la Lliga per a la Defensa del Patrimoni Natural (DEPANA),
 • 1 per la Federació d'Entitats Ecologistes de Catalunya,
 • 1 per a cadascuna de les organitzacions professionals agràries més representatives de Catalunya, d'acord amb els resultats de les eleccions a cambres agràries i en funció del nombre de vots obtinguts, fins a un màxim de tres,
 • 1 pel Consorci Forestal de Catalunya,
 • 1 per la Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya,
 • 1 per la Federació Nacional Catalana de Confraries de Pescadors,
 • 1 pel Consell General de Muntanya,
 • 1 per l'Associació Catalana de Municipis,
 • 1 per la Federació de Municipis de Catalunya
El President de la Generalitat nomena el President del Consell de Protecció de la Natura entre un dels seus membres.

A més actua com a secretari i assisteix a les sessions amb veu però sense vot, una persona funcionària del cos superior de la Generalitat, nomenada pel Conseller de Territori i Sostenibilitat.

El Consell de Protecció de la Natura pot funcionar en ple o en comissió permanent. També, per acord del Ple, poden crear-se comissions de treball no permanents o transitòries que s'estimin convenients en funció dels temes que s'hagin d'estudiar o tramitar.
 
Components del Consell de Protecció de la Natura:
 
Cognoms i nom Entitat proposant
Ariño i Vila, Xavier Federació d'Entitats Excursionistes de Catalunya
Bosch Balcells, Ramon Consorci Forestal de Catalunya
Camprodon i Subirach, Jordi Institut d'Estudis Catalans
Casanovas Casanovas, Jordi Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya
Cerarols Ramírez, Rosa Consell Interuniversitari de Catalunya
Comes Rovira, Ramon Unió de Pagesos de Catalunya
Esgleas Parès, Eusebi Fededració Nacional Catalana de Confraries de Pescadors
Espinal Trias, Francesc DEPANA
Fierro Brugall, Jesús Consell General de Muntanya
Germain i Otzet, Josep Institut d'Estudis Catalans
Lloret Maya, Francisco Consell Interuniversitari de Catalunya
Mayor Farguell, Xavier Institut d'Estudis Catalans
Paluzie i Mir, Lluís Institut d'Estudis Catalans
Rafa Fornieles, Miquel Institut d'Estudis Catalans
Ros i Aragonès, Joandomènec (president) Consell Interuniversitari de Catalunya
Rosera i Simó, Josep Joves Agricultors i Ramaders de Catalunya
Sangrà Morer, Joaquim Associació Catalana de Municipis
Serrat Congost, David Institut d'Estudis Catalans
Vàzquez Mendieta, Joan Federació d'Entitats Ecologistes de Catalunya
Vilamala i Bastarras, Sergi Federació de Municipis de Catalunya
 
Xavier Mateu i Llevadot, secretari del Consell de Protecció de la Natura.