• Imprimeix

Característiques i funcionament

El Consell de Protecció de la Natura és l'òrgan consultiu en matèria de protecció de la natura i del paisatge. Va ser creat per la Llei 12/1985 d'Espais Naturals i es va constituir l'any 1990.

Objectiu i funcions
Té per objectiu assolir la conservació, i, si s'escau, la millora de la diversitat, la riquesa i la productivitat dels sistemes naturals de Catalunya, en el marc de la protecció del medi ambient i de l'ordenació racional i equilibrada del territori.

Les funcions del Consell de Protecció de la Natura, a grans trets, són elaborar informes i dictàmens a requeriment del Parlament i emetre obligatòriament informes quan s'elaboren plans especials de protecció, plans d'espais d'interès natural i les seves modificacions, projectes de declaració d'espais naturals protegits, i per a actuacions concretes en els parcs naturals. Aquest òrgan ofereix assessorament científic i pot proposar mesures i actuacions per millorar el compliment de la llei 12/85 d'espais naturals.

La tasca realitzada pel Consell de Protecció de la Natura ha estat variada i abundant i queda reflectida en les memòries editades.

Composició
Aquest òrgan està constituït per un màxim de 21 membres escollits entre persones de reconeguda competència en les diverses disciplines que tracten del medi natural.

Són nomenats pel President de la Generalitat a proposta d'una sèrie d'entitats científiques, agràries i municipals de Catalunya, que s'ha modificat lleugerament al llarg dels anys.

Data d'actualització:  02.02.2012