Corresponen a la Direcció General de Qualitat Ambiental les funcions de vigilància, inspecció i control del compliment dels reglaments (CE) relatius al registre, l’avaluació, l’autorització i la restricció de substàncies i mescles químiques (REACH), i sobre la classificació, l’etiquetatge i l’envasament de substàncies i mescles químiques (CLP) que el modifica així com el seu desplegament normatiu i l’exercici de la potestat sancionadora d’acord amb la Llei 8/2010, de 31 de març.

Data d'actualització:  06.07.2015