Sota el nom de REACH-EN-FORCE es coneixen els projectes coordinats de l’àmbit europeu sobre l’aplicació del Reglament (CE) núm. 1907/2006 del Parlament Europeu i del Consell, de 18 de desembre, relatiu al registre, l’avaluació, l’autorització i la restricció de les substàncies i els preparats químics.

Aquest primer projecte va plantejar visitar entre 10 i 20 empreses, fabricants o importadores de substàncies químiques per comunitat autònoma i revisar entre 5 i 10 substàncies a cada empresa. Els aspectes revisats es van centrar en el compliment de les obligacions relatives al preregistre de substàncies i preparats químics en fase transitòria, i en el compliment de diversos aspectes relatius a les fitxes de dades de seguretat.

A més de l’aplicació del principi essencial del REACH, “sense dades no hi ha comercialització”, els objectius d’aquest primer projecte eren els següents: 

 • Obtenir una primera impressió sobre el nivell de compliment del REACH per part dels fabricants i importadors de la Unió Europea.
 • Millorar la capacitat de les autoritats implicades en el control del REACH.
 • Proporcionar criteris homogenis d’inspecció a inspectors i inspectores locals de la Unió Europea.


A Catalunya, el desenvolupament d’aquest projecte es va dur a terme durant el mes d’octubre i la primera quinzena de novembre del 2009, de manera coordinada entre el Departament de Salut i el Departament de Medi Ambient i Habitatge. 

Per dur-lo a terme es van seleccionar 16 empreses, triades en funció de factors com les dimensions de l’empresa i el nombre de preregistres realitzats, i procurant alhora una representativitat de tot el territori de Catalunya i dels diferents àmbits d’activitat industrial. 


 Tot i que la mostra va ser molt petita, de les visites fetes se’n van extreure com a conclusions principals les següents: 

a) Les empreses, per diversos motius, han preregistrat una quantitat molt superior de substàncies de la que hauria estat estrictament necessària. 
b) Habitualment les empreses multinacionals gestionen la implementació del REACH en totes les entitats legals des de la seu central europea.
c) Les fitxes de dades de seguretat realitzades per la mateixa empresa inspeccionada estan d’acord amb el Reglament, pel que fa als apartats que han de contenir. 

Els resultats i les conclusions del projecte van ser tramesos al Ministeri de Salut, el qual va recopilar els de les diferents comunitats autònomes de l’Estat, i els va trametre a l’ECHA a final del 2009. 

A escala europea es van detectar incompliments en el 24% de les empreses inspeccionades. Els principals incompliments detectats van ser:

 • Falta de preregistre o registre: 8%
 • Falta de les FDS: 11%
 • FDS no estan d’acord amb l’article 31 de REACH: 20%

El segon projecte d’inspecció d’aplicació del reglament REACH, coordinat pel Fòrum d’Intercanvi d’Informació, es va preveure dur-lo a terme durant l’últim trimestre de 2011.

L’objectiu d’aquest projecte va ser comprovar el compliment dels requisits dels Reglaments REACH i CLP que s'apliquen als formuladors de mescles (usuaris intermedis), principalment:

 • El compliment dels requisits de REACH amb relació al registre de substàncies (en cas que l’usuari sigui també fabricant o importador).
 • El compliment dels requisits de notificació, de classificació i etiquetatge a l’ECHA.
 • El contingut de les FDS i subministrament d’informació quan no s’exigeix FDS.


A Catalunya, es van seleccionar en col•laboració amb associacions empresarials 5 empreses en funció dels criteris següents: el sector de fabricació de pintures, representativitat de tot el territori català i representació d’empreses de totes les mides (grans, PIMES i micro).


Les principals conclusions extretes del projecte a Catalunya van ser les següents:

 • Totes les substàncies constituents de les mescles revisades estaven correctament registrades o preregistrades
 • Les fitxes de dades de seguretat (FDS) quan eren necessàries estaven a disposició de l’empresa, es distribuïen correctament i eren correctes
 • Mancava algun requeriment de comunicació dins la cadena de subministrament en algun cas i en alguna substància que no requeria de FDS.
 • En dos casos mancaven consells de prudència en l’etiquetatge del producte final (pintura) destinat al públic en general.


Van participar en el projecte els 29 estats membres, Noruega i Islàndia, es va inspeccionar un total de 1.200 empreses (el 85% PIMES) i els principals incompliments que es van detectar van ser els següents:

 • Manca de preregistre /registre: 12%
 • Incompliment informació cadena subministrament: 12%
 • FDS no conforme: 52%

L’objectiu del tercer projecte, REACH-EN-FORCE-3, es va centrar a comprovar si els importadors (en cooperació amb les autoritats duaneres) i els representants en exclusiva (Only Representatives) complien alguns dels requisits del Reglament REACH que els són d’aplicació, principalment:

 • Sense registre no hi ha comercialització.
 • Obligacions de registre / preregistre.
 • Informació presentada en funció del tonatge.


S’exclogué del projecte el compliment de les obligacions següents:

 • Obligacions pel que fa a substàncies intermèdies i IDOPP.
 • Obligacions pel que fa als articles manufacturats o importats.
 • Obligacions dels usuaris intermedis.
 • Obligacions del Reglament CLP.


En una primera fase del projecte, es van visitar a Catalunya 3 empreses i es van revisar 22 substàncies, sense que es detectés cap incompliment i només una incidència relativa al registre (formalment el titular del registre no era empresa inspeccionada), que es va solucionar efectuant el corresponent canvi de titularitat del registre a l’ECHA.

Posteriorment, el Fòrum Europeu d’Intercanvi d’Informació va decidir prolongar el projecte REACH-EN-FORCE-3 durant l’any 2014 per tal d’harmonitzar l’aplicació del REACH a tots els estats i promoure la comunicació entre les diferents autoritats de control.

Aquesta segona fase del projecte es va centrar en aquelles importacions en què els agents subjectes al compliment del REACH estan exempts del compliment de l’obligació de registre, bé perquè hi ha establert un representant exclusiu, bé perquè es tracta d’una situació de reimportació i, per tant, es consideren usuaris intermedis d’acord amb el Reglament REACH.

En una primera part d’aquesta fase, durant el mes de maig i principis de juny, es van visitar 4 empreses importadores i es van revisar 15 substàncies importades. En la segona part del projecte, realitzada durant el novembre, es van visitar els 3 representants exclusius situats a Catalunya que van ser comunicats per altres estats membre durant la primera part del projecte.

En aquesta segona fase del projecte es va detectar un incompliment (el rol de l’empresa en el registre no era correcte, fet que l’empresa ja va esmenar), es va comprovar que totes les substàncies importades obligades a registre no registrades per l’empresa importadora es trobaven cobertes per un representant exclusiu i no es va detectar cap substància en situació de reimportació.

El quart projecte d’inspecció europeu harmonitzat, anomenat REACH-EN-FORCE 4, es va centrar en la comprovació del grau de compliment de les restriccions establertes en l’annex XVII del Reglament REACH, a traves del mostreig i l’anàlisi de 14 restriccions específiques del REACH sobre la fabricació, la comercialització i l’ús de certes substàncies.

L’abast del projecte a Espanya es va centrar en cinc d’aquestes restriccions:

Entrada de l’annex XVII Substàncies Productes als quals els apliquen restriccions
5 Benzè coles per a consumidors i professionals
47 Compostos de crom VI articles de cuir i ciment
48 Toluè adhesius i pintures d’esprai destinades al públic en general
51 i 52 Ftalats joguines i articles de puericultura

A Catalunya el projecte ha estat dut a terme conjuntament per l’Agència de Salut Pública de Catalunya, l’Agencia Catalana de Consum i el Departament de Territori i Sostenibilitat durant el segon semestre del 2016.

Es van recollir mostres durant les campanyes de l’Agencia Catalana de Consum, sabates infantils (crom VI), joguines i articles de puericultura (ftalats), mostres de cola per determinar benzè i mostres de pintures d’esprai per determinar si contenen toluè. Es van mostrejar 11 productes i es va detectar un incompliment de les condicions de restricció establertes per al toluè en una pintura en esprai destinada al públic en general.

A escala europea es van realitzar un total de 5.625 controls de productes, es van revisar 1.009 mescles i 4.599 articles, i 17 controls de substàncies. El 82% dels productes controlats complien amb les 22 restriccions avaluades durant el projecte.

La conclusió principal a la qual es va arribar va ser que la taxa d’incompliment resultant del 18% és alta, tenint en compte que les restriccions establertes en el Reglament REACH s'han assignat per als usos de productes químics amb riscos més alts per a la salut o el medi ambient.

 

En la seva dissetena reunió plenària, el Fòrum va decidir desenvolupar un projecte pilot sobre autorització. L'autorització és una obligació legal i cal que les autoritats nacionals responsables del control del compliment de la normativa adquireixin experiència a garantir-ne el compliment.

L'objectiu del projecte pilot del Fòrum sobre autorització és comprovar el compliment de la prohibició de comercialització i ús del MDA i l'almesc de xilè amb posterioritat en les seves dates d'expiració respectives; el 21 d'agost de 2014 per a ambdues substàncies. En el moment del projecte no s’havien presentat sol•licituds d'autorització relatives al MDA i l'almesc de xilè. 


El projecte es va centrar a adquirir experiència i a crear pràctiques i procediments que garantissin el compliment de les obligacions relatives a l'autorització. El projecte es va elaborar durant el 2014 i les inspeccions es van planejar dur-les a terme a principi de 2015.

A Catalunya, d’entre un llista d’empreses que tenien registres o preregistres d’alguna d’aquestes substàncies o bé que havien notificat la classificació o etiquetatge d’aquestes substàncies, se'n van seleccionar 8, que es van visitar entre el maig i el juny de 2015.


De les visites realitzades es van extreure les conclusions següents:

a) L’ús i comercialització a la Unió Europea de l’almesc de xilè han estat substituïts per altres substàncies en totes les empreses visitades.
b) Una empresa comercialitza l’almesc de xilè fora de la Unió Europea.
c) L’únic ús de MDA detectat és un ús exempt d’autorització d’acord amb el REACH, en tractar-se d’una substància intermèdia aïllada in situ.

Data d'actualització:  03.05.2018