COP

Els COP (contaminants orgànics persistents) són un conjunt de substàncies químiques que comparteixen quatre característiques bàsiques: persistència, bioacumulació, potencial de transport a gran distància en el medi i efectes adversos. Aquestes propietats intrínseques dels COP formen una combinació perillosa que fa impossible controlar-los efectivament una vegada són alliberats al medi ambient.