• Imprimeix

Substàncies químiques

Substàncies químiques

En essència, tot està format per substàncies químiques, bé siguin naturals o bé sintètiques. Als darrers vuitanta anys, hem viscut una "revolució química" amb la incorporació massiva de substàncies químiques d’origen industrial a la nostra vida quotidiana.

La Unió Europea ha establert eines legislatives per gestionar els riscos derivats dels productes químics:

  • El Reglament REACH (Registre, Avaluació i Autorització de Substàncies i Mescles Químiques).
  • El Reglament CLP (Classificació, etiquetatge i envasat de Substàncies i Mescles Químiques).
  • El Reglament relatiu als contaminants orgànics persistents (COP).

A més, la Unió Europea participa a l’estratègia global per a la gestió racional de productes químics a escala internacional (SAICM).