• Imprimeix

Què és el sistema de gestió i auditoria ambientals (EMAS)?

L'EMAS és una eina d'ús voluntari disponible per a qualsevol organització que operi en algun sector econòmic de la Unió Europea o fora de la Unió Europea i que vulgui:

  • assumir una responsabilitat ambiental i econòmica,
  • millorar el seu comportament ambiental,
  • comunicar els seus resultats ambientals a la societat i a les parts interessades en general.


L'EMAS es va crear el 1993 i ha anat evolucionant amb el temps. L'última revisió del Reglament de l'EMAS, que constitueix la base jurídica del sistema, data de 2009.

Des de 2001, qualsevol organització pública o privada pot implementar l'EMAS. Amb l'EMAS III, també poden accedir al sistema les organitzacions no europees i les empreses europees que operen en països no europeus. Quant a aquesta última qüestió, hi ha unes directrius específiques per al registre corporatiu d'organitzacions de la UE, de tercers països i d'àmbit mundial.

L'EMAS es pot implementar en un, alguns o tots els centres pertanyents a les organitzacions privades o públiques de qualsevol sector d'activitat. Fins la més petita de les entitats es pot registrar com a centre.

La Direcció General de Qualitat Ambiental i Canvi Climàtic del Departament de Territori i Sostenibilitat és l'organisme competent a Catalunya per a la gestió del sistema EMAS.

Beneficis de la implementació de l’EMAS

En general, els sistemes de gestió ambiental, com l'EMAS, ajuden les organitzacions a millorar l'eficiència dels seus recursos, reduir riscos i donar exemple amb la declaració pública de bones pràctiques. Els costos d'implementació del sistema queden compensats amb escreix pels estalvis que genera.

L’any 2009, la Comissió Europea va portar a terme un estudi dels costos i beneficis que suposa el registre en l’EMAS. Com es pot observar en la figura 1, el resultat amb més acceptació va ser l’«Estalvi d'energia i recursos» (21%), seguit de la «Reducció d'incidents negatius» (18%) i de la «Millora de les relacions amb les parts interessades» (17%).

Figura1. Beneficis de la implementació de l’EMAS (% del total de les respostes)

Figura1. Beneficis de la implementació de l’EMAS (% del total de les respostes).

Data d'actualització:  22.01.2014

Informació relacionada

  • Reglament (CE) núm. 1221/2009 del Parlament europeu i del Consell pdf icon [1,51 MB ]
    de 25 de novembre de 2009, relatiu a la participació voluntaria d'organitzacions en un sistema comunitari de gestió i auditoria mediambientals (EMAS), i pel qual es deroguen el Reglament (CE) núm. 761/2001 i les Decisions 2001/681/CE i 2006/193/CE de la Comissió (conegut també com «EMAS III»).
  • Decisió 2011/832/UE de la Comissió pdf icon [793,38 KB ]
    de 7 de desembre de 2011, relativa a una guia sobre el registre corporatiu d'organitzacions de la UE, de tercers països i d'àmbit mundial, d'acord amb el Reglament (CE) núm. 1221/2009 del Parlament europeu i del Consell, relatiu a la participació voluntària d'organitzacions en un sistema comunitari de gestió i auditoria mediambientals (EMAS).