• Reglament 2017/1505/UE de la Comissió pdf icon [428,54 KB ]

  de 28 d'agost de 2017 per la qual es modifiquen els annexos I, II y III del Reglament (CE) n.o 1221/2009 del Parlament Europeu i del Consell, relatiu a la participació voluntària d'organizacions en un sistema comunitari de gestió i auditoria medioambientals (EMAS) 

 • Reglament (CE) núm. 1221/2009 del Parlament europeu i del Consell pdf icon [1,51 MB ]
  de 25 de novembre de 2009, relatiu a la participació voluntaria d'organitzacions en un sistema comunitari de gestió i auditoria mediambientals (EMAS), i pel qual es deroguen el Reglament (CE) núm. 761/2001 i les Decisions 2001/681/CE i 2006/193/CE de la Comissió (conegut també com «EMAS III»).
 • Recomanació 2003/361/CE de la Comissió pdf icon [123,47 KB ]
  de 6 de maig de 2003, sobre la definició de microempreses, petites i mitjanes empreses.
 • Decisió 2011/832/UE de la Comissió pdf icon [793,38 KB ]
  de 7 de desembre de 2011, relativa a una guia sobre el registre corporatiu d'organitzacions de la UE, de tercers països i d'àmbit mundial, d'acord amb el Reglament (CE) núm. 1221/2009 del Parlament europeu i del Consell, relatiu a la participació voluntària d'organitzacions en un sistema comunitari de gestió i auditoria mediambientals (EMAS).
 • Decisió 2017/2285/UE de la Comissió pdf icon [2,19 MB ]

  de 6 de desembre de 2017 per la que es modifica la Guia de l’ usuari en la que es descriuen les passes necessàries per a participar en l’ EMAS

   

 • Real Decreto 2200/1995
  de 28 de desembre, pel qual s'aprova el Reglament de la infraestructura per a la qualitat i la seguretat industrial.
 • Real Decreto 239/2013 pdf icon [220,9 KB ]
  de 5 d'abril, pel qual s'estableixen les normes per a l'aplicació del Reglament (CE) núm. 1221/2009 del Parlament europeu i del Consell, de 25 de novembre de 2009, relatiu a la participació voluntària d'organitzacions en un sistema comunitari de gestió i auditoria mediambientals (EMAS), i pel qual es deroguen el Reglament (CE) núm. 761/2001 i les decisions 2001/681/CE i 2006/193/CE de la Comissió.
 • Decret 115/1996, de 2 d'abril, pdf icon [81,4 KB ]
  de designació de l'organisme competent previst al Reglament CEE 1836/93, del Consell, de 29 de juny, relatiu a auditories mediambientals i determinació de les actuacions per a la designació de l'entitat d'acreditació de verificadors mediambientals.
Data d'actualització:  24.04.2013