logo

L’objectiu d’aquest projecte és donar suport a les autoritats públiques per a identificar i implementar incentius perquè les organitzacions adoptin el sistema de gestió ambiental EMAS.

Cal destacar que EMAS és una eina molt important per al desenvolupament de l’economia circular atès que afavoreix a les organitzacions que l’implanten per tal que siguin molt eficients en el consum i l’ús de recursos.

La Direcció General de Qualitat Ambiental i Canvi Climàtic, com a organisme competent en la gestió del Reglament CE 1221/2009, EMAS a Catalunya, ha de fomentar la implantació de sistemes de gestió ambiental EMAS mitjançant la reducció i simplificació d’inspeccions i altres carregues legislatives, així com reducció de taxes o l’accés a subvencions.

El Departament de Territori i Sostenibilitat és el líder del projecte Interreg Europe “EMAS as a Nest to Help And Nurture the Circular Economy”, ENHANCE.

Destaquem

Web oficial

ENHANCE busca l’objectiu d’intercanviar les millors pràctiques de polítiques de suport a la implantació de l’EMAS. Aquest objectiu cerca integrar al màxim l’EMAS en la legislació ambiental clau europea, nacional i regional com a una eina bàsica per a una economia circular i ecoinnovadora. Aquestes pràctiques seleccionades s’hauran d’integrar en un pla d’acció per al foment de l’EMAS entre les regions participants.

El Departament de Territori i Sostenibilitat és el líder del projecte juntament amb els següents socis:

  • Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, Junta de Andalucía
  • Scuola Superiore di Studi Universitari e di Perfezionamiento Sant'Anna (Itàlia)
  • Environment Agency Austria
  • Stockholm Environment Institute Tallinn Centre (Estònia)
  • Czech Environmental Information Agency of the Ministry of the Environment of the Czech Republic (República Txeca)

El projecte ha estat aprovat durant la segona convocatòria del Programa de cooperació territorial INTERREG EUROPE 2014-2020 i té un pressupost total de 1.099.386 euros. El finançament corresponent al Departament de Territori i Sostenibilitat és de 266.940 euros, cofinançat al 85% pel Programa Interreg Europe.

La durada del projecte és del 01/01/2017 fins al 31/12/2020.

Fase 1 (anys 2017 i 2018): intercanvi d’experiències i disseny del pla d’acció. En aquesta fase s’analitzaran les bones pràctiques que cada regió aplica a l’hora d’incentivar la implementació del sistema de gestió ambiental EMAS i s’identificaran les millors per a poder establir un pla d’acció regional

Fase 2 (anys 2019 i 2020): implementació del pla d’acció i seguiment.

Cada soci implantarà el pla d’acció implicant als actors rellevants i beneficiaris de cada regió, que prèviament s’hauran identificat en la primera fase. S’avaluarà i es farà el seguiment del pla per acabar comprovant el seu grau d’acompliment i dels beneficis aconseguits.

Durant aquesta fase es portaran a terme activitats de seguiment i difusió entre tots els socis.