El procediment general d'implementació de l'EMAS es pot resumir de la manera següent:

1) L'organització començarà elaborant una anàlisi ambiental, una anàlisi inicial de totes les activitats que dugui a terme per identificar els aspectes ambientals directes o indirectes pertinents i la legislació ambiental aplicable.

2) A continuació, haurà d'implementar un sistema de gestió mediambiental d’acord amb els requisits d'EN ISO 14001 (annex II del Reglament de l'EMAS).

3) El sistema es comprovarà mitjançant auditories internes i una revisió per la direcció.

4) L'organització redactarà una declaració ambiental de l'EMAS.

5) Un verificador de l'EMAS acreditat o autoritzat comprovarà l'anàlisi ambiental i el sistema de gestió ambiental i validarà la declaració ambiental.

6) Una vegada verificada, l'organització presentarà una sol·licitud de registre a l'organisme competent

Procediment general d'implementació de l'EMAS

Procediment general d'implementació de l'EMAS.

El primer pas per a una correcta implementació de l'EMAS consisteix a realitzar una anàlisi exhaustiva de l'estructura i les activitats internes de l'organització. L'objectiu és identificar els aspectes ambientals associats als impactes ambientals. Aquesta és la base per establir un sistema de gestió ambiental formal.

L’anàlisi haurà d’incloure:
 • els requisits legals aplicables a l'organització en matèria de medi ambient,
 • la identificació dels aspectes ambientals directes i indirectes,
 • els criteris per a l'avaluació del caràcter significatiu dels aspectes ambientals,
 • l'examen de totes les pràctiques i procediments de gestió ambiental existents,
 • l'avaluació de la informació obtinguda d’acord amb les investigacions sobre incidents previs.
L'organització ha d'establir, documentar, implementar i mantenir un sistema de gestió ambiental.

Els requisits del sistema de gestió ambiental aplicables d'acord amb l’EMAS són els establerts en la secció 4 de la Norma EN ISO 14001:2004. A més, les organitzacions registrades en EMAS han de tractar una sèrie d'aspectes addicionals directament vinculats amb alguns elements de la secció 4 de la norma EN ISO 14001:2004. Aquests requisits addicionals són:
 • anàlisi ambiental: les organitzacions han de realitzar una anàlisi ambiental inicial,
 • respecte de la legislació: les organitzacions han de demostrar que respecten la legislació sobre medi ambient,
 • comportament ambiental: les organitzacions s’han de comprometre a millorar contínuament el seu comportament ambiental,
 • implicació dels treballadors: les organitzacions han d’implicar els treballadors en la millora del comportament ambiental de l’organització,
 • comunicació: les organitzacions han de demostrar que mantenen un diàleg obert amb totes les parts interessades,
 • declaració ambiental: les organitzacions han de publicar i actualitzar una declaració ambiental de l’EMAS validada per a comunicació externa.

A més, les organitzacions s’han de registrar en un organisme competent un cop superada la verificació.
La declaració és una de les característiques úniques de l'EMAS davant d’altres sistemes de gestió ambiental. De cara al públic, la declaració afirma el compromís de l'organització d'adoptar accions en matèria de medi ambient. Per a l'organització, constitueix una bona oportunitat de declarar el que està fent per millorar el medi ambient.

L'EMAS estableix uns requisits mínims per a la declaració, però l'organització pot decidir amb quin grau de detall la vol, així com la seva estructura i el seu format, sempre que el contingut sigui clar, fiable, convincent i correcte. Correspon a l'organització decidir si vol incloure la declaració ambiental a l'informe anual, o en altres informes, per exemple, de responsabilitat social de les empreses.

Contingut mínim de la declaració ambiental de l’EMAS

a) una descripció clara i inequívoca de l'organització que es registra en EMAS i un resum de les seves activitats, productes i serveis i de la seva relació amb organitzacions afins, si escau;
b) la política ambiental i una breu descripció del sistema de gestió ambiental de l'organització;
c) una descripció de tots els aspectes ambientals directes i indirectes significatius que tinguin com a conseqüència impactes ambientals significatius de l'organització i una explicació de la naturalesa d'aquests impactes en relació amb els esmentats aspectes (apartat 2 de l'annex I del Reglament de l’EMAS);
d) una descripció dels objectius i fites ambientals en relació amb els aspectes i impactes ambientals significatius;
e) un resum de la informació disponible sobre el comportament de l'organització pel que fa als seus objectius i fites ambientals en relació amb el seus impactes ambientals significatius; s'han de comunicar els indicadors bàsics i altres indicadors existents de comportament ambiental que siguin pertinents, com s'estableix a la secció C de l’annex IV del Reglament de l’EMAS;
f) altres factors relatius al comportament ambiental, incloent el comportament quant a les disposicions legals en relació amb els seus impactes ambientals significatius;
g) una referència als requisits legals aplicables en matèria de medi ambient;
h) el nom i nombre d'acreditació o autorització del verificador ambiental i la data de la validació.
Qui pot verificar i validar l’EMAS?
Només pot verificar i validar l’EMAS els verificadors ambientals acreditats o autoritzats.

Quines tasques duen a terme els verificadors ambientals?
 • Verificar si l'organització compleix tots els requisits del Reglament de l'EMAS en relació amb l'anàlisi ambiental inicial, el sistema de gestió ambiental, l'auditoria ambiental i els seus resultats i la declaració ambiental.
 • Comprovar si l'organització compleix els requisits legals pertinents en matèria de medi ambient en l’àmbit comunitari, estatal, autonòmic i local.
 • Comprovar la millora continua del comportament ambiental de l'organització.
 • Comprovar la fiabilitat, la credibilitat i l'exactitud de les dades incloses i utilitzades en la declaració ambiental de l'EMAS, així com qualsevol informació ambiental que s'hagi de validar.
 • Visitar l’organització o el centre.

Una vegada implementat i verificat el sistema i validada la declaració ambiental de l'EMAS, el pròxim pas que ha de donar l'organització és sol·licitar el registre a l'organisme competent.

La Direcció General de Qualitat Ambiental i Canvi Climàtic del Departament de Territori i Sostenibilitat és l’organisme competent a Catalunya per a la gestió del sistema EMAS.

Un cop registrades, les organitzacions tenen dret a utilitzar el logotip de l'EMAS.
Data d'actualització:  22.01.2014