El programa de restauració (pla de restauració segons la nomenclatura que aplica la legislació espanyola) és un document que té l'estructura formal pròpia d'un projecte i desenvolupa, com a mínim, els aspectes següents:

  • Anàlisi detallada de l'estat inicial de l’ indret.
  • Descripció de les característiques de l'activitat i estudi dels efectes sobre el medi.
  • Les mesures preventives, correctores i protectores que cal implantar durant la vida de l'activitat, adreçades a eliminar, minvar o a reduir els impactes ambientals, tant directes com indirectes.
  • Les accions restauradores i correctores que cal aplicar sobre les àrees afectades un cop finalitzats els treballs d'aprofitament.

El Programa de restauració s’ha de revisar cada cinc anys i modificar-se, si és el cas, per adequar-se als canvis de l’explotació o dels usos previstos del sòl una vegada finalitzada l’activitat. 

El Programa defineix les mesures de restauració i de protecció del medi ambient que s'han d'aplicar durant l'explotació i a l'acabament de l'activitat extractiva. La finalitat del Programa de restauració és aconseguir que la zona afectada per l'explotació quedi integrada en el conjunt natural que l'envolta.