• Imprimeix

La responsabilitat ambiental

Vigent des del 30 d'abril de 2007.

Fomentar la prevenció i evitar o minimitzar els possibles danys ambientals significatius per contaminació, causats per qualsevol activitat econòmica o professional, pública o privada (anomenats genèricament operadors). I si es produeixen aquests danys, garantir-ne la reparació.

Protegir les espècies de flora i fauna silvestres, els hàbitats, les aigües superficials, subterrànies i marines, la ribera del mar i de les ries, el sòl i els serveis que proporcionen.

Es tracta d'un règim administratiu de responsabilitat ambiental, diferenciada d'altres tipus de responsabilitat com, per exemple, la responsabilitat civil o la responsabilitat patrimonial. S'ha d'entendre que aquesta Llei està orientada a evitar, minimitzar o, en el pitjor dels casos, reparar els danys significatius causats per les activitats econòmiques o professionals.

La Llei afecta tots els operadors, amb diferent grau d'obligacions administratives i econòmiques. 
S’aplica als danys ambientals i a les amenaces imminents que aquests danys es produeixin.

Es presumirà, tret de prova en contra, que una activitat econòmica o professional inclosa en l’annex III de la Llei ha causat el dany o l'amenaça imminent que aquest dany es produeixi quan, d’acord amb la naturalesa intrínseca o la manera en què s'ha desenvolupat, sigui apropiada per causar-lo.

Comunicar immediatament a l'autoritat competent:

- Qualsevol situació d'amenaça imminent de dany ambiental.
- Qualsevol situació de dany ambiental.

Aplicar immediatament:

- Les mesures preventives necessàries davant d'una amenaça imminent de dany ambiental amb la finalitat d’evitar-ne la producció o de reduir al màxim aquest dany.
- Les mesures d'evitació necessàries en cas d'haver causat un dany ambiental a fi d'evitar danys majors o altres danys.
- En el cas de dany ambiental significatiu, els operadors inclosos en l’annex III de la Llei i els no inclosos en l’annex III que hagin actuat amb dol, culpa o negligència han d'adoptar i sufragar, amb la conformitat prèvia de l'autoritat competent, les mesures reparadores adients, consistents en mesures reparadores primàries, mesures complementàries i mesures compensatòries.
- Els operadors inclosos en l'annex III de la Llei dels quals es determini, mitjançant els procediments establerts amb aquesta finalitat, que tenen associat un risc de causar importants danys ambientals significatius hauran de disposar d'una garantia financera mínima obligatòria.

Sufragar les despeses (il·limitades*) corresponents a:
- Les mesures preventives.
- Les mesures d'evitació.
- Les mesures reparadores (per a tots els operadors inclosos en l’annex III i en el cas dels operadors no inclosos en l’annex III, només si han actuat amb dol, culpa o negligència).

Sufragar les despeses generades per a la determinació i la disposició de la garantia financera mínima obligatòria, en els casos que sigui exigible.

* Excepte quan la relació cost-benefici ambiental de les mesures de reparació sigui desproporcionat (punt 1.3.3, 2n, de l'annex II de la Llei). Aleshores, s'aplicaran altres mesures alternatives.

- Estar, o no, inclòs en l’annex III de la Llei.
- Potencialitat de l'activitat de causar danys significatius.
- Característiques ambientals de l'entorn (fauna, flora, hàbitats, geomorfologia del sòl, aigües, etc.).
- Tipologia de l'activitat i la manera com es gestiona.
- Disposar, o no, d'un sistema de gestió ambiental certificat (EMAS o ISO 14001).

Amb la finalitat de garantir els recursos econòmics necessaris per fer front a les obligacions de prevenció i reparació dels danys ambientals que es puguin causar, les activitats econòmiques de l’annex III de la Llei 26/2007 (tret dels casos d’exempció d’aquesta obligació) han de disposar d’una garantia mínima obligatòria.

Llegir l’apartat específic referent a la garantia financera mínima obligatòria.

Està previst que l’any 2015 es publiqui l’Ordre ministerial (en fase de participació pública des del 9 al 29 d’abril de 2015) que establirà la data segons la qual les activitats classificades com a “Prioritat 1” i “Prioritat 2” hauran d’haver realitzat la seva anàlisi i l’avaluació de riscos ambientals i disposar, si escau, de la garantia mínima obligatòria (1 any i 2 anys, respectivament, a partir de la data de publicació de l’Ordre ministerial). Està previst que entre l’any 2016 i 2019 es publiqui l’Ordre ministerial que establirà la data per a les activitats de la “Prioritat 3”.

Hi ha un règim sancionador per comissió d'infraccions administratives per no complir les obligacions establertes d'acord amb la Llei. Independentment de l'existència de sancions o no, caldrà dur a terme les accions i assumir els costos corresponents a les mesures que són d'aplicació, d'acord amb la Llei.

Data d'actualització:  22.04.2015