• Imprimeix

La garantia financera mínima obligatòria

L'Estat espanyol, en el procés de transposició de la Llei 26/2007, de 23 d'octubre, de responsabilitat ambiental, d’acord amb la Directiva 2004/35/CE del Parlament europeu i del Consell, de 21 d'abril de 2004, sobre responsabilitat ambiental en relació amb la prevenció i la reparació de danys ambientals i, tenint en compte diversos accidents amb unes conseqüències ambientals i econòmiques desastroses, va optar per aplicar l'obligatorietat de disposar d'una garantia financera mínima obligatòria (opció prevista a la mateixa Directiva) per a activitats amb un determinat perfil de risc.

Inicialment, tret d’algunes exempcions, estaven obligades a disposar de garantia financera totes les activitats incloses en l’annex III de la Llei 26/2007.

El procediment de determinació d’aquesta garantia financera demanava inicialment un procés d’avaluació de riscos ambientals, un procés de monetització, un procés de verificació externa i la presentació de tota la documentació a l’Administració competent per a la seva validació i determinació de l’import de la garantia financera.

També faltava concretar el calendari d’exigència d’aquestes obligacions i la finalització d'algunes eines de simplificació d’avaluació i/o quantificació de riscos.

La manca d’experiència i d’antecedents normatius sobre aquesta qüestió va fer necessari corregir-ne alguns aspectes, amb la finalitat d’assolir els objectius establerts, simplificar al màxim les obligacions administratives i no exigir a les activitats obligacions i despeses innecessàries.

Aquesta és, principalment, la finalitat de la Llei 11/2014, de 3 de juliol, per la qual es modifica la Llei 26/2007, de 23 d’octubre, de responsabilitat ambiental i del Reial decret 183/2015, de 13 de març, pel qual es modifica el Reglament de desenvolupament parcial de la Llei 26/2007, de 23 d’octubre, de responsabilitat ambiental, aprovat pel Reial Decret 2090/2008, de 22 de desembre.

Per tant, d’acord amb les modificacions legislatives efectuades i el contingut de l’Ordre  APM/1040/2017, de 23 d'octubre, per la qual s'estableix la data a partir de la qual serà exigible la constitució de la garantia financera obligatòria per a les activitats de l'annex III de la Llei 26/2007, de 23 d'octubre , de responsabilitat mediambiental, classificades com nivell de prioritat 1 i 2, mitjançant Ordre ARM/1783/2011, de 22 de juny, i per la qual es modifica el seu annex, la situació de la garantia mínima obligatòria és la següent:

1. Les activitats i instal·lacions subjectes a l'àmbit d'aplicació del Reial decret 1254/1999, de 16 de juliol , pel qual s'aproven mesures de control dels riscos inherents als accidents greus en què intervinguin substàncies perilloses (operadors SEVESO).

2. Les activitats i instal·lacions subjectes en l'àmbit d'aplicació de la Llei 16/2002 , d'1 de juliol, de prevenció i control integrats de la contaminació (actualment RDL 1/2016, de 16 de desembre, pel que s’aprova el text refós de la Llei de prevenció i control integrats de la contaminació).

3. Els operadors que comptin amb instal·lacions de residus miners classificades com de categoria A, d'acord amb el que estableix el Reial decret 975/2009, de 12 de juny, sobre gestió dels residus de les indústries extractives i de protecció i rehabilitació de l'espai afectat per activitats mineres .

4. Resten exemptes les activitats incloses en l’apartat 8.c) i d) de l’annex III de la Llei 26/2007:

a. Els productes fitosanitaris definits en el article 2.1 del Reial decret 2163/1994 , de 4 de novembre , pel qual s'implanta el sistema harmonitzat comunitari d'autorització per comercialitzar i utilitzar productes fitosanitaris.

b. Els biocides definits en l'article 2.a ) del Reial decret 1054/2002 , de 11 d'octubre, pel qual es regula el procés d'avaluació per al registre, autorització i comercialització de biocides.

1. Cal realitzar una anàlisi i l’avaluació del risc ambiental d’acord amb la Norma UNE 150008 o altres normes equivalents, o bé, mitjançant les eines d’anàlisis de riscos sectorials aprovades per la Comissió Tècnica de Prevenció i Reparació de Danys Mediambientals (CTPRDMA) anomenats models MIRAT, guies metodològiques o taules de barems sectorials, que són eines simplificades adaptades a cada sector.

2. Cal quantificar el cost econòmic de reparació dels danys ambientals (monetització) que potencialment es puguin causar, que han estat quantificats en l’anàlisi i avaluació del risc ambiental explicat en el punt anterior. El mètode que s’utilitzi per a aquesta “monetització” és de lliure elecció. No obstant això, el Ministeri d’Agricultura i Pesca, Alimentació i Medi Ambient disposa d’una eina informàtica gratuïta anomenada Model d’Oferta de Responsabilitat Ambiental (MORA), que garanteix automàticament haver utilitzat una metodologia validada per la CTPRDMA.

Un cop quantificat, resten exemptes de constituir la garantia financera (però no resten exemptes de realitzar la declaració responsable) aquelles activitats:

a. Susceptibles d'ocasionar danys, la reparació dels quals s'avaluï en una quantitat inferior a 300.000 euros.

b. Susceptibles d'ocasionar danys, la reparació dels quals s'avaluï en una quantitat compresa entre 300.000 i 2.000.000 euros, i de les quals s’acrediti que estan adherides, amb caràcter permanent i continuat, al sistema comunitari de gestió i auditoria mediambientals (EMAS) o al sistema de gestió mediambiental UNE - EN ISO 14001 vigent.

3. Realitzar una declaració responsable adreçada a l’Administració competent conforme si ha constituït o no la garantia financera i/o ha realitzat les operacions previstes en l’article 24 de la Llei 26/2007 i l’article 33 del RD 2090/2008, que contindrà almenys la informació inclosa en l’annex IV.1 del Reial Decret 183/2015. L’administració competent a Catalunya és la Direcció General de Qualitat Ambiental i Canvi Climàtic – Servei de Qualificació Ambiental.

Les activitats obligades a disposar de garantia mínima obligatòria estan classificades en tres nivells de prioritat (1, 2 i 3) en funció del grau potencial de causar danys ambientals.

En data 30 d’octubre de 2017 s’ha publicat l’Ordre ministerial APM/1040/2017 que concreta  les activitats i les dates segons les quals les activitats classificades com a “Prioritat 1” i “Prioritat 2” han d’haver realitzat la seva anàlisi i l’avaluació de riscos ambientals, disposar, si escau, de la garantia financera mínima obligatòria (termini d’1 any i 2 anys, respectivament, a partir de l’endemà de la publicació de l’Ordre ministerial) i haver realitzat la pertinent declaració responsable adreçada a l’Administració competent. Restarà pendent que es publiqui l’Ordre ministerial que establirà la data pertinent per a les activitats de “Prioritat 3”.

A continuació reproduïm les activitats classificades com a Prioritat 1 , Prioritat 2 i Prioritat 3 relacionades a l’Ordre ministerial APM/1040/2017:  

Activitats classificades com a Prioritat 1

I. Activitats professionals

Operadors subjectes a l'àmbit d'aplicació del Reial Decret 840/2015, de 21 de setembre, pel qual s'aproven mesures de control dels riscos inherents als accidents greus en què intervinguin substàncies perilloses (operadors Seveso).

II. Categories d'activitats industrials incloses en l'annex I del Text refós de la Llei de prevenció i control integrats de la contaminació (Reial Decret Legislatiu 1/2016, de 16 de desembre):

1. Instal·lacions de combustió:

1.1. Instal·lacions de combustió amb una potencia tèrmica nominal igual o superior a 50 MW:

1.1a. Instal·lacions de producció d'energia elèctrica en règim ordinari o en règim especial en què es produeixi la combustió de combustibles fòssils, residus o biomassa.
1.1.b. Instal·lacions de cogeneració, calderes, generadors de vapor o qualsevol altre equipament o instal·lació de combustió existent en una indústria, tant si és o no la seva activitat principal.

5. Gestió de residus:

5.1 Instal·lacions per a la valorització o eliminació de residus perillosos amb una capacitat de més de 10 tones per dia que duguin a terme una o més de les activitats següents:

5.1a. Tractament biològic.
5.1b. Tractament fisicoquímic.
5.1e. Recuperació o generació de dissolvents.
5.1f. Reciclat o recuperació de matèries inorgàniques que no siguin metalls o compostos metàl·lics.
5.1g. Regeneració d'àcids o de bases.
5.1h. Valorització de components utilitzats per reduir la contaminació.
5.1i. Valorització de components procedents de catalitzadors.
5.1j. Regeneració o reutilització d'olis.

5.2 Instal·lacions per a la valorització o eliminació de residus a plantes de incineració o coincineració de residus:

5.2.b. Per a residus perillosos amb una capacitat superior a tres tones per hora.

Activitats classificades com a Prioritat 2  

Categories d'activitats industrials incloses en l'annex I del Text refós de la Llei de prevenció i control integrats de la contaminació (Reial Decret Legislatiu 1/2016, de 16 de desembre)

1. Instal·lacions de combustió:

1.2 Refineries de petroli i de gas:

1.2a. Instal·lacions per al refinament de petroli o de cru de petroli.
1.2b. Instal·lacions per a la producció de gas combustible diferent del gas natural i gasos liquats del petroli.

1.3 Coqueries

2. Producció i transformació de metalls:

2.2. Instal·lacions per a la producció de fosa o d'acers bruts (fusió primària o secundària), incloses les corresponents instal·lacions de fosa contínua d'una capacitat de més de 2,5 tones per hora

2.3. Instal·lacions per a la transformació de metalls ferrosos:

2.3c. Aplicació de capes de protecció de metall fos amb una capacitat de tractament de més de 2 tones d'acer brut per hora

2.4. Foneries de metalls ferrosos amb una capacitat de producció de més de 20 tones per dia

4. Indústries químiques. Pel que fa a les categories d'activitats d'aquesta norma, el mot fabricació designa la fabricació a escala industrial mitjançant la transformació química o biològica dels productes o grups de productes esmentats en els epígrafs:

4.2. Instal·lacions químiques per a la fabricació de productes químics inorgànics com:

4.2d. Sals com el clorur d'amoni, el clorat potàssic, el carbonat potàssic (potassa), el carbonat sòdic (sosa), els perborats, el nitrat argèntic.

4.5. Instal·lacions químiques que utilitzen un procediment químic o biològic per a la fabricació de medicaments, inclosos els productes intermedis.

4.6. Instal·lacions químiques per a la fabricació d'explosius

5. Gestió de residus:

5.5. Abocadors de tot tipus de residus que rebin més de 10 tones per dia o que tinguin una capacitat total de més de 25.000 tones excloent-ne els abocadors de residus inerts

Activitats classificades com a Prioritat 3 

I. Categories d'activitats industrials incloses en l'annex I del Text refós de la Llei de prevenció i control integrats de la contaminació (Reial Decret Legislatiu 1/2016, de 16 de desembre:

 1. Instal·lacions de combustió:

1.4a Carbó
1.4b Altres combustibles, quan la instal·lació tingui amb una potència tèrmica nominal igual o superior a 20 MW

 1. Producció i transformació de metalls

2.1 Instal·lacions de calcinació o sinterització de minerals metàl·lics inclòs el mineral sulfurós
2.3 Instal·lacions per a la transformació de metalls ferrosos:

2.3a Laminat en calent amb una capacitat superior a 20 tones d'acer brut per hora

2.3b Forjat amb martells l'energia d'impacte superior a 50 quilojoules per martell i quan la potència tèrmica utilitzada sigui superior a 20 MW

2.5 Instal·lacions:

2.5a Per a la producció de metalls en brut no ferrosos a partir de minerals, de concentrats o de matèries primeres secundàries mitjançant procediments metal·lúrgics, químics o electrolítics

2.5b Per a la fusió de metalls no ferrosos, inclòs l'aliatge, així com els productes de recuperació i altres processos amb una capacitat de fusió de més de 4 tones per al plom i el cadmi o 20 tones per a tots els altres metalls, per dia

2.6 Instal·lacions per al tractament de superfície de metalls i materials plàstics per procediment electrolític o químic, quan el volum de les cubetes o de les línies completes destinades al tractament sigui superior a 30 m3.

 1. Indústries minerals

3.1 Producció de ciment, calç i òxid de magnesi

3.1a (i) Fabricació de ciment per molta amb una capacitat de producció superior a 500 tones diàries

3.1a(ii) Fabricació de clínquer en forns rotatoris amb una capacitat de producció superior a 500 tones diàries, o en forns d'un altre tipus amb una capacitat de producció superior a 50 tones per dia

3.1b Producció de calç en forns amb una capacitat de producció superior a 50 tones diàries

3.1c Producció d'òxid de magnesi en forns amb una capacitat de producció superior a 50 tones diàries

3.3 Instal·lacions per a la fabricació de vidre inclosa la fibra de vidre, amb una capacitat de fusió superior a 20 tones per dia

3.4 Instal·lacions per a la fosa de materials minerals, inclosa la fabricació de fibres minerals amb una capacitat de fosa superior a 20 tones per dia

3.5 Instal·lacions per a la fabricació de productes ceràmics mitjançant enfornada, en particular teules, rajoles, refractaris, rajoles, gres ceràmic o productes ceràmics ornamentals o d'ús domèstic, amb una capacitat de producció superior a 75 tones per dia, o una capacitat d'enfornada de més de 4 m3 i més de 300 kg / m3 de densitat de càrrega per forn

 1. Indústries químiques. La fabricació, a efectes de les categories d'activitats d'aquesta norma, designa la fabricació a escala industrial, mitjançant transformació química o biològica dels productes o grups de productes esmentats en els epígrafs

4.1 Instal·lacions químiques per a la fabricació de productes químics orgànics, en particular:

4.1a Hidrocarburs simples (lineals o cíclics, saturats o insaturats, alifàtics o aromàtics).

4.1b Hidrocarburs oxigenats, com ara alcohols, aldehids, cetones, àcids orgànics, èsters i barreges d'èsters acetats, èters, peròxids, resines epoxi

4.1c Hidrocarburs sulfurats

4.1d Hidrocarburs nitrogenats, en particular, amines, amides, compostos nitrosos, nítrics o nitrats, nitrils, cianats i isocianats

4.1e Hidrocarburs fosforats

4.1f Hidrocarburs halogenats

4.1g Compostos orgànics metàl·lics

4.1h Matèries plàstiques (polímers, fibres sintètiques, fibres a base de cel·lulosa).

4.1i Cautxús sintètics

4.1j Colorants i pigments

4.1k Tensioactius i agents de superfície

4.2 Instal·lacions químiques per a la fabricació de productes químics inorgànics com:

4.2a Gasos i, en particular, l'amoníac, el clor o el clorur d'hidrogen, el fluor o fluorur d'hidrogen, els òxids de carboni, els compostos de sofre, els òxids de nitrogen, l'hidrogen, el diòxid de sofre, el diclorur de carbonil

4.2b Àcids i, en particular, l'àcid cròmic, l'àcid fluorhídric, l'àcid fosfòric, l'àcid nítric, l'àcid clorhídric, l'àcid sulfúric, l'àcid sulfúric fumant, els àcids sulfurats.

4.2c Bases i, en particular, l'hidròxid d'amoni, l'hidròxid potàssic, l'hidròxid sòdic

4.2e No metalls, òxids metàl·lics o altres compostos inorgànics com el carbur de calci, el silici, el carbur de silici

4.3 Instal·lacions químiques per a la fabricació de fertilitzants a base de fòsfor, de nitrogen o de potassi (fertilitzants simples o compostos)

4.4 Instal·lacions químiques per a la fabricació de productes fitosanitaris o de biocides

 1. Gestió de residus

5.1 Instal·lacions per a la valorització o eliminació de residus perillosos, amb una capacitat de més de 10 tones per dia que realitzin una o més de les següents activitats:

5.1c Combinació o barreja prèvies a les operacions esmentades en els apartats 5.1 i 5.2

5.1d Reenvasat previ a qualsevol de les operacions esmentades en els apartats 5.1 i 5.2

5.1k Embassament superficial (per exemple, abocament de residus líquids o llots en pous, estanys o llacunes, etc.).

5.2 Instal·lacions per a la valorització o eliminació de residus en plantes d'incineració o coincineració de residus:

5.2a Per als residus no perillosos amb una capacitat superior a tres tones per hora;

5.3 Instal·lacions per a l'eliminació dels residus no perillosos amb una capacitat de més de 50 tones per dia, que incloguin una o més de les següents activitats, excloent les incloses en el Reial decret llei 11/1995, de 28 de desembre, pel qual s'estableixen les normes aplicables al tractament de les aigües residuals urbanes:

5.3a Tractament biològic

5.3b Tractament fisicoquímic

5.3c Tractament previ a la incineració o coincineració

5.3d Tractament d'escòries i cendres

5.3e Tractament en trituradores de residus metàl·lics, incloent residus elèctrics i electrònics, i vehicles al final de la seva vida útil i els seus components.

5.4 Valorització, o una barreja de valorització i eliminació, de residus no perillosos amb una capacitat superior a 75 tones per dia que incloguin una o més de les següents activitats, excloent les incloses en el Reial decret llei 11/1995, de 28 de desembre , pel qual s'estableixen les normes aplicables al tractament de les aigües residuals urbanes (Quan l'única activitat de tractament de residus que es dugui a terme en la instal·lació sigui la digestió anaeròbica, els llindars de capacitat per a aquesta activitat seran de 100 tones a l' dia):

5.4a Tractament biològic

5.4b Tractament previ a la incineració o coincineració

5.4c Tractament d'escòries i cendres

5.4d Tractament en trituradores de residus metàl·lics, incloent residus elèctrics i electrònics, i vehicles al final de la seva vida útil i els seus components

5.6 Emmagatzematge temporal dels residus perillosos no inclosos en l'apartat 5.5 tot esperant l'aplicació d'algun dels tractaments esmentats a l'apartat 5.1, 5.2, 5.5 i 5.7, amb una capacitat total superior a 50 tones, excloent l'emmagatzematge temporal, pendent de recollida, en el lloc on el residu és generat.

5.7 Emmagatzematge subterrani de residus perillosos amb una capacitat total superior a 50 tones

 1. Indústria derivada de la fusta

6.1 Instal·lacions industrials destinades a la fabricació de:

6.1a Pasta de paper a partir de fusta o d'altres matèries fibroses

6.1b Paper o cartró amb una capacitat de producció de més de 20 tones diàries.

6.2 Instal·lacions de producció de cel·lulosa amb una capacitat de producció superior a 20 tones diàries

6.3 Instal·lacions industrials destinades a la fabricació d'un o més dels següents taulers derivats de la fusta: taulers d'encenalls de fusta orientades, taulers aglomerats o taulers de cartró comprimit, amb una capacitat de producció superior a 600 m3 diaris

 1. Indústria tèxtil

7.1 Instal·lacions per al tractament previ (operacions de rentatge, blanqueig, mercerització) o per al tint de fibres o productes tèxtils quan la capacitat de tractament superi les 10 tones diàries

 1. Indústria del cuir

8.1 Instal·lacions per a l'adob de cuirs quan la capacitat de tractament superi les 12 tones de productes acabats per dia.

 1. Industria agroalimentàries i explotacions ramaderes

9.1 Instal·lacions per a:

9.1a Escorxadors amb una capacitat de producció de canals superior a 50 tones / dia.

9.1b Tractament i transformació, diferent del mer envasament, de les següents matèries primeres, tractades o no prèviament, destinades a la fabricació de productes alimentaris o pinsos a partir de:

9.1b(i) Matèria primera animal (que no sigui exclusivament la llet) d'una capacitat de producció de productes acabats superior a 75 tones / dia;

9.1b(ii) Matèria primera vegetal d'una capacitat de producció de productes acabats superior a 300 tones per dia o 600 tones per dia en cas que la instal·lació funcioni durant un període no superior a 90 dies consecutius en un any qualsevol;

9.1b(iii) Només matèries primeres animals i vegetals, tant en productes combinats com per separat, amb una capacitat de producció de productes acabats en tones per dia superior a:

- 75 si A és igual o superior a 10, o

- [300 - (22,5 × A)] en qualsevol altre cas.

On «A» és la porció de matèria animal (en percentatge del pes) de la capacitat de producció de productes acabats.

L'envàs no s'inclourà en el pes final del producte.

La present subsecció no s'aplicarà quan la matèria primera sigui només llet.

9.1c Tractament i transformació només de la llet, amb una quantitat de llet rebuda superior a 200 tones per dia (valor mitjà anual).

9.2 Instal·lacions per a l'eliminació o l'aprofitament de carcasses o deixalles d'animals amb una capacitat de tractament superior a 10 tones / dia.

9.3 Instal·lacions destinades a la cria intensiva d'aus de corral o de porcs que disposin de més de:

9.3a 40.000 places si es tracta de gallines ponedores o del nombre equivalent a excreta de nitrogen per a altres orientacions productives d'aus de corral.

9.3b 2.000 places per a porcs d'engreix de més de 30 kg

9.3c 750 places per a truges reproductores

 1. Consum de dissolvents orgànics

10.1 Instal·lacions per a tractament de superfície de materials, d'objectes o productes amb utilització de dissolvents orgànics, en particular per aprestar-los, estampar-los, revestir-los i desgreixar-los, impermeabilitzar-enganxar-los, lacar, netejar-los o impregnar-los, amb una capacitat de consum de dissolvents orgànics de més de 150 kg de dissolvent per hora o més de 200 tones / any.

 1. Indústria del carbono

11.1 Instal·lacions per a fabricació de carboni sinteritzat o electrografit per combustió o grafitació

 1. Indústria de conservació de la fusta

12.1 Conservació de la fusta i dels productes derivats de la fusta utilitzant productes químics, amb una capacitat de producció superior a 75 m3 diaris, diferent de tractaments per combatre l'albeca exclusivament.

 1. Tractament d’aigües

13.1 Tractament independent d'aigües residuals, no contemplat en la legislació sobre aigües residuals urbanes, i abocades per una instal·lació prevista en el present annex.

II. Activitats professionals

14. Captura de CO2

14.1 Captura de fluxos de CO2 procedents d'instal·lacions incloses en el present annex amb fins d'emmagatzematge geològic d'acord amb la Llei 40/2010, de 29 de desembre, d'emmagatzematge geològic de diòxid de carboni.

Els operadors que disposin d'instal·lacions de residus miners que estiguin classificades com de categoria A d'acord amb el que estableix el Reial Decret 975/2009, de 12 de juny, sobre gestió dels residus de les indústries extractives i de protecció i rehabilitació de l'espai afectat per activitats mineres

Per donar compliment a l’exigència de disposar d’una garantia mínima obligatòria en els termes que estableix la Llei 26, i més concretament per realitzar la Declaració responsable, podeu utilitzar els models A o B, segons correspongui.

Aquests models especifiquen els continguts mínims de la Declaració responsable prevista a l’apartat 4 de l’article 33 sobre la garantia financera obligatòria i comunicació a l’autoritat competent, del Reial Decret 183/2015, de 13 de març, pel que es modifica el Reglament de desenvolupament parcial (en endavant Reglament) de la Llei 26/2007, de 23 d’octubre, de Responsabilitat Mediambiental (en endavant Llei 26/2007), aprovat pel Reial Decret 2090/2008, de 22 de desembre.

D’acord amb el procediment de determinació de la quantia de la garantia financera mínima obligatòria (explicat anteriorment a l’apartat II) per aquells operadors obligats a realitzar aquest procediment, el resultat pot ser que:

a) Calgui disposar i constituir aquesta garantia o bé,

b) Que resti exempt de constituir-la de manera obligatòria. 

Per al primer cas utilitzeu el model A, per a les activitats obligades a determinar i disposar de garantia financera.

Per al segon cas utilitzeu el model B, per a les activitats obligades a determinar la quantia de la garantia financera però exemptes de constituir-la d’acord amb els apartats a) i b) de l'article 28 de la Llei 26/2007.

L’emplenament i tramesa, per part dels operadors, d'aquests models normalitzats de Declaració responsable a la Direcció General de Qualitat Ambiental i Canvi Climàtic (en endavant DGQACC), que a Catalunya és l'òrgan competent en matèria de responsabilitat mediambiental, acredita el compliment de l'obligació de determinar i constituir, si pertoca, la garantia financera mínima obligatòria regulada a la Llei 26/2007 i el seu Reglament, bé mitjançant la realització de l'anàlisi de riscos mediambientals que preveu l'article 24.3 de la Llei 26/2007, i que es desenvolupa en els articles 34 i següents del Reglament, bé mitjançant la utilització d'una taula de barems informada favorablement per la Comissió Tècnica de Prevenció i Reparació de Danys Mediambientals. 

La referida remissió podrà ser realitzada mitjançant allò que estableix l'article 41 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment  Administratiu Comú de les Administracions Públiques, així com pels mitjans electrònics que estableix la Llei 11/2007, de 22 de juny, d'accés electrònic dels ciutadans als serveis públics.

Per a la presentació de la Declaració responsable consistent en el model A o B, segons pertoqui, i els documents acreditatius de la representació legal de l’empresa o activitat que signa la Declaració responsable, la DGQACC disposa de la següent bústia electrònica: bustia.responsabilitat.amb@gencat.cat

Data d'actualització:  25.01.2018