• Imprimeix

El Registre PRTR-CAT

E-PRTR són les sigles de European Pollutant Release and Transfer Register (Registre Europeu d'Emissions i Transferències de Contaminants), aprovat per la Comissió Europea el febrer de 2006. Aquest registre va substituir l'inventari EPER (Inventari d'emissions i fonts contaminants de Catalunya) i amplia el seu camp d'actuació pel que fa a activitats afectades i contaminants. A més, afegeix emissions al sòl i també transferència de residus.

A l'Estat Espanyol, els establiments afectats hauran de notificar les dades segons el format especificat al Reial Decret 508/2007, de 20 d'abril, pel qual es regula el subministrament d'informació sobre emissions del Reglament E-PRTR i de les autoritzacions ambientals integrades. Aquest Reial Decret especifica:

- Les activitats afectades pel nou registre E-PRTR (Annex I)
- La llista de substàncies que cal notificar (Annex II)
- La informació que cal declarar de l'establiment i dades d'emissions (Annex III)

L'any 1996, l'OCDE va implantar l'Inventari d'emissions i transferència de contaminants (PRTR) com una eina útil de seguiment i com un instrument adequat per a la difusió pública d'aquest tipus d'informació.

El maig del 2003 la Comunitat Europea va firmar el Protocol sobre registres i transferències de contaminants amb l'objectiu d'implantar aquest tipus d'inventaris. Per aconseguir un PRTR europeu complet, el febrer de 2006 es va publicar el Reglament (CE) 166/2006, relatiu a l'establiment d'un registre europeu d'emissions i transferències de contaminants, pel qual es modifiquen les directives 91/689/CEE i 96/61/CE del Consell. Com a conseqüència, l'antic EPER va ser substituït, a partir del 2008 amb dades de l'any 2007, pel Registre PRTR.

Les principals diferències del PRTR respecte l'antic inventari EPER són les següents:

- La llista de contaminants s'amplia de 50 a 115.
- A més de les emissions a l'aire i l'aigua, s'hauran de declarar emissions al sòl i transferències de residus fora dels establiments de residus.
- Informació sobre emissions difuses.
- Més activitats afectades. A més de les considerades a l'EPER, explotacions mineres subterrànies, a cel obert (>25 ha), depuradores urbanes (>100.000 hab eq) o independents (10.000 m³/dia), piscifactories (capacitat >1.000 t/any de peixos o crustacis), entre d'altres. Algunes de les activitats afectades no són IPPC.

Els establiments afectats han de notificar anualment les seves emissions i transferències de residus generats al llarg del primer trimestre de l’any següent al qual fan referència les dades.

El Departament posa a disposició dels establiments afectats l'eina informàtica de notificació en línia PRTR-CAT, per tal de complir amb aquest requeriment (vegeu l'apartat Notificació de dades)

A l'igual que a l'EPER, els objectius previstos són els següents:

- Fomentar l'accés públic a la informació mediambiental
- Ajudar a prevenir i reduir la contaminació del medi ambient
- Facilitar la participació pública en el procés de presa de decisions en assumptes mediambientals.

Data d'actualització:  24.03.2009