• Imprimeix

Consultes a la base de dades PRTR-CAT i EPER-CAT

A nivell autonòmic: Base de dades EPER-CAT i PRTR-CAT

Emissions generades des del 2001 fins al 2016: Les dades pertanyen als establiments afectats pel registre PRTR i EPER a Catalunya que hi van notificar. D'aquests, només es mostren les emissions que van superar els valors llindar d'informació pública per alguna de les substàncies contaminants PRTR o EPER.

Els valors llindar d'informació pública PRTR són aquells fixats per la Comissió Europea a  partir dels quals, les emissions i les transferències de residus notificades per un establiment es faran públiques, un cop validades per l'Administració competent.

Els valors llindar d'informació pública PRTR no són valors límits d'emissió (VLE). Els valors llindar d'informació pública PRTR expressats com a càrrega màssica anual (per emissions en kg/any i per residus en t/any) no són prescripcions d'obligat compliment fixades a l'Autorització, per tant la seva superació no comporta cap incompliment per part de l'establiment. En canvi, els VLE, normalment expressats com a concentració o quantitat màxima, sí són prescripcions d'obligat compliment fixades a l'Autorització de l'establiment.

Per a les dades PRTR (des de 2007), els valors llindar d'informació pública s'especifiquen a la llista de l'annex II del Reial Decret 508/2007 que regula el Registre PRTR a nivell estatal.

Per a les dades EPER (2001-2006), els valors llindar d'informació pública s'especifiquen a la llista de l'annex A1 de la Decisió 2000/479/ CE sobre el registre EPER.

A nivell estatal: Base de dades EPER-ES i PRTR-ES

A nivell europeu (dades PRTR des del 2007; dades EPER dels anys 2001 i 2004): Base de dades PRTR-EUROPA

Data d'actualització:  09.02.2016