• Imprimeix

Consultes a la base de dades PRTR-CAT i EPER-CAT

A nivell autonòmic: Base de dades EPER-CAT i PRTR-CAT

Emissions i transferències generades des del 2017: Les dades pertanyen als establiments afectats pel registre PRTR i es mostren totes les emissions i transferències de contaminants per sobre de zero.

Emissions i transferències generades des del 2007 fins al 2016: Les dades pertanyen als establiments afectats pel registre PRTR a Catalunya que hi van notificar. D'aquests, només es mostren les emissions que van superar els valors llindar d'informació pública per alguna de les substàncies contaminants PRTR.

Els valors llindar d'informació pública PRTR són aquells fixats per la Comissió Europea a  partir dels quals, les emissions i les transferències de residus notificades per un establiment es faran públiques, un cop validades per l'Administració competent.

Els valors llindar d'informació pública PRTR no són valors límits d'emissió (VLE). Els valors llindar d'informació pública PRTR expressats com a càrrega màssica anual (per emissions en kg/any i per residus en t/any) no són prescripcions d'obligat compliment fixades a l'Autorització, per tant la seva superació no comporta cap incompliment per part de l'establiment. En canvi, els VLE, normalment expressats com a concentració o quantitat màxima, sí són prescripcions d'obligat compliment fixades a l'Autorització de l'establiment.

Els valors llindar d'informació pública s'especifiquen a la llista de l'annex II del Reial Decret 508/2007 que regula el Registre PRTR a nivell estatal.

A nivell estatal: Base de dades EPER-ES i PRTR-ES

A nivell europeu: Base de dades PRTR-EUROPA

Data d'actualització:  09.02.2016