• Imprimeix

Què és una MTD?

Imatge 1
Imatge 2
Imatge 3

Segons la Directiva 2010/75/EU del Parlament Europeu i del Consell de 24 de novembre de 2010 sobre les emissions industrials (prevenció i control integrats de la contaminació), les millors tècniques disponibles són la fase més eficaç i avançada de desenvolupament de les activitats i de llurs modalitats d'explotació, que demostrin la capacitat pràctica de determinades tècniques per constituir la base dels valors límit d'emissió i altres condicions del permís destinades a evitar o, quan no sigui practicable, reduir les emissions i l’impacte en el conjunt del medi ambient.

La Directiva 2010/75/EU també defineix:

  • Tècnica: tecnologia emprada juntament amb la forma en què una instal·lació estigui dissenyada, construïda, mantinguda, explotada i paralitzada.

     
  • Tècniques disponibles: aquelles tècniques desenvolupades a una escala que en permeti la seva aplicació en el context del sector industrial corresponent, en condicions econòmicament i tècnicament viables, tenint en compte els costos i els beneficis tant si les tècniques s'utilitzen o es produeixen en l’Estat membre corresponent com si no, sempre que el titular pugui tenir-hi accés en condicions raonables.

     
  • Tècniques millors: les més eficaces per assolir un alt nivell general de protecció del medi ambient en el seu conjunt.Per tant, es pot dir que les millors tècniques disponibles (MTD), són la manera ambientalment més respectuosa que es coneix de dur a terme una activitat, tenint en compte que el cost per a les empreses que les han d'utilitzar estigui dins d'uns límits raonables.

En aquest sentit, la Llei 20/2009 també estableix les definicions dels conceptes esmentats en els paràgrafs anteriors.

Data d'actualització:  24.03.2009