• Imprimeix

Conclusions sobre les MTD

La Directiva 2010/75/UE sobre emissions industrials (DEI) va ser transposada a l’ordenament jurídic de l’Estat espanyol, amb caràcter bàsic, mitjançant la modificació de la Llei 16/2002 de prevención y control integrados de la contaminación, a través de la Llei 5/2013, d’11 de juny, publicada el 12 de juny de 2013, i el Reial Decret 815/2013, de 18 d’octubre, d'emissions industrials, publicat el 19 d’octubre de 2013.

La Directiva estableix, entre d’altres qüestions, i amb caràcter general, l’obligació dels titulars de les instal·lacions afectades per aquesta d’aplicar les millors tècniques disponibles; i als òrgans competents per emetre les autoritzacions l’obligació de fixar valors límit d’emissió que no superin, en condicions normals de funcionament, els nivells d’emissió associats a l’ús de les millors tècniques disponibles (MTD), establerts en les decisions sobre les conclusions MTD publicades per la Comissió Europea.

Pel que fa a les activitats existents, a partir del 7 de gener de 2014, les autoritats competents per emetre l’autorització tenen l’obligació de revisar les autoritzacions, amb l’objectiu de fer complir les prescripcions de la Directiva en un termini màxim de quatre anys des de la publicació de les decisions de les conclusions sobre les MTD, relatives a l’activitat principal d’una instal·lació.

Les decisions sobre les conclusions de les MTD estan publicades i les trobareu a l'apartat "Estat d’elaboració dels BREF i les decisions sobre les conclusions MTD".

Data d'actualització:  27.09.2016