Millors tecniques disponibles (MTD)

Aquest apartat permet conèixer què son les millors tècniques disponibles, així com els procediments d’elaboració dels documents BREF sobre les millors tècniques disponibles o el marc normatiu on estan contemplades.