• Imprimeix

Presentació electrònica de sol·licituds

foto6_presentacio_electronica

La Llei 20/2009 estableix que les relacions interadministratives, i les de la ciutadania amb les administracions ambientals, s'han de dur a terme amb tècniques i mitjans telemàtics i respectant les garanties i els requisits dictats per les normes de procediment administratiu.

En aplicació d’aquesta previsió, es dicta l’Ordre MAH/611/2010, que estableix les prescripcions per a la tramitació electrònica dels procediments d'intervenció administrativa d'activitats de l'Annex I de la Llei 20/2009.

En aquest sentit, els procediments i actuacions que actualment es tramiten únicament per mitjans electrònics són el següents:

 • Autorització ambiental per a noves activitats.
 • Modificacions substancials i no substancials amb efectes sobre les persones o el medi ambient d’activitats existents.
 • Comunicació de canvis de titularitat d’activitats autoritzades.
 • Revisió de l'autorització ambiental, periòdica i, quan s'iniciï a instància de part o el titular de l'autorització ho accepti, anticipada.
 • Controls inicials i periòdics de les activitats.
 • Consulta prèvia sobre el contingut mínim, l'amplitud i el nivell de detall de l'estudi d'impacte ambiental, del projecte i de la informació bàsica necessària per a dur a terme l'avaluació ambiental de les activitats.

L'espai web Tràmits de la Generalitat de Catalunya constitueix el portal d'accés i tramitació de les sol·licituds, comunicacions i altres documents relatius als procediments i actuacions indicats.

 • Equip informàtic amb programari de navegació compatible per a l’accés al portal.
 • Certificat de signatura electrònica, avançada o reconeguda, emes per un prestador de serveis de certificació classificat per l'Agència Catalana de Certificació.
 • Acrobat Reader 9.1 o superior.
 • Cal descarregar, emplenar i signar electrònicament un formulari de sol·licitud i un formulari de dades tècniques, segons convingui (activitats Industrials –que inclou les activitats energètiques i les de gestió de residus- o activitats ramaderes).
 • Els documents electrònics annexats a la sol·licitud han de ser originals i signats amb certificat digital o còpia electrònica de l’original. En aquest darrer cas, el formulari electrònic de sol·licitud del tràmit incorpora una declaració responsable que suposa l’acceptació explícita de l’autenticitat, validesa i eficàcia de la informació aportada.
 • Es recomana que els documents presentats es trobin en format PDF, i que cadascun dels fitxers que s’annexin a la sol·licitud no tingui una mida superior a 10 Mb. En cas necessari, es pot presentar el document en vàries parts.
 • La informació gràfica que sigui preceptiva, s'ha de presentar en un dels formats informàtics següents: format Autodesk (ext. DXF), format AutoCAD d'Autodesk (ext. DWG), format MicroStation de Bentley (ext. DGN),  format Shape d’Esri (ext. SHP) o, en el seu cas, format PDF.

Per al procediment de declaració d’impacte ambiental al que estan sotmeses les activitats incloses a l’annex I.3 de la Llei 20/2009, integrat en el procediment corresponent a l’autorització substantiva d’activitat minera, s’ha de presentar al departament de la Generalitat competent en matèria de mines, el formulari tècnic corresponent, disponible al portal OVT, junt amb els documents de l’estudi d’impacte ambiental així com el projecte de restauració i l’informe urbanístic, , i amb la resta de documentació preceptiva.

Les persones sol·licitants s’han d’adreçar al departament de la Generalitat competent en matèria de mines, mitjançant l’Oficina de Gestió Empresarial (OGE), adjuntant a la documentació establerta a la normativa minera, els documents indicats en el punt anterior, en suport electrònic (CD, DVD) per tal de facilitar la seva tramitació.

Data d'actualització:  30.07.2012