• Imprimeix

Taxes

Les taxes pels serveis d'habilitació d'entitats col·laboradores es regulen en el capítol XIV del títol XII del Decret legislatiu 3/2008, de 25 de juny, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de taxes i preus públics de la Generalitat de Catalunya (DOGC núm. 5161). Aquest Decret Legislatiu ha estat modificat per la Llei 5/2017, del 28 de març, de mesures fiscals, administratives, financeres i del sector públic i de creació i regulació dels impostos sobre grans establiments comercials, sobre estades en establiments turístics, sobre elements radiotòxics, sobre begudes ensucrades envasades i sobre emissions de diòxid de carboni. (DOGC núm. 7340).

Data d'actualització:  06.02.2014