• Imprimeix

Legislació de referència

 
 • Reglament (CE) núm. 1221/2009 del Parlament europeu i del Consell pdf icon [1,51 MB ]
  de 25 de novembre de 2009, relatiu a la participació voluntaria d'organitzacions en un sistema comunitari de gestió i auditoria mediambientals (EMAS), i pel qual es deroguen el Reglament (CE) núm. 761/2001 i les Decisions 2001/681/CE i 2006/193/CE de la Comissió (conegut també com «EMAS III»).
 • Llei 20/2009 (versió consolidada)

  Llei 20/2009, de 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats, modificada per: (a) Llei 26/2009, de 23 de desembre, de mesures fiscals, financeres i administratives; (b) Llei 9/2011, de 29 de desembre, de promoció de l’activitat econòmica; (c) Llei 5/2012, de 20 de març, de mesures fiscals, financeres i administratives i de creació de l’impost sobre les estades en establiments turístics

 • Directiva 2010/75/UE
  Directiva 2010/75/UE, del Parlament Europeu i del Consell, de 24 de novembre, sobre les emissions industrials
 • Llei 5/2013
  Ley 16/2002 de 01-07-2002 de Prevención y Control Integrados de la Contaminación, modificada per la Llei 5/2013, d'11 de juny.
 • Reial Decret 815/2013
  de 18 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament d’emissions industrials i de desenvolupament de la Llei 16/2002, d’1 de juliol, de prevenció i control integrats de la contaminació
 • Llei 4/2004

  Llei 4/2004, d'1 de juliol, reguladora del procés d'adequació de les activitats d'incidència ambiental al que estableix la Llei 3/1998, del 27 de febrer, de la intervenció integral de l'Administració ambiental

 • Llei 16/2002

  Llei 16/2002, de 28 de juny, de protecció contra la contaminació acústica

 • Llei 37/2003

  Llei 37/2003, de 17 de novembre, del Soroll

 • Reglament (UE) número 600/2012
  Reglament (UE) número 600/2012 de la Comissió de 21 de juny de 2012, relatiu a la verificació dels informes d'emissions de gasos d'efecte hivernacle i dels informes de dades sobre tones-quilòmetre ia l'acreditació dels verificadors d'conformitat amb la Directiva 2003/87/CE del Parlament Europeu i del Consell
 • Reglament (UE) número 601/2012
  Reglament (UE) número 601/2012 de la Comissió de 21 de juny de 2012, sobre el seguiment i la notificació de les emissions de gasos d'efecte hivernacle en aplicació de la Directiva 2003/87/CE del Parlament Europeu i del Consell.
 • Llei 1/2005
  Llei 1/2005, de 9 de març, per la qual es regula el règim del comerç dels drets d'emissió de gasos amb efecte d'hivernacle.
 • Llei 13/2010
  Llei 13/2010, de 5 de juliol, de modificació de la Llei 1/2005
 • Reial decret 1722/2012
  Reial decret 1722/2012, de 28 de desembre, pel qual es desenvolupen aspectes relatius a l’assignació de drets d’emissió en el marc de la Llei 1/2005, de 9 de març, per la qual es regula el règim del comerç de drets d’emissió de gasos d’efecte hivernacle.
 • Reial decret 815/2013
  Reial decret 815/2013, de 18 d'octubre, pel qual s'aprova el Reglament d'emissions industrials i de desenvolupament de la Llei 16/2002, d'1 de juliol, de prevenció i control integrats de la contaminació (RDEI)
 • Decret 60/2015

  Decret 60/2015, de 28 d’abril, sobre les entitats col·laboradores de medi ambient 

 • Llei 26/2010
  LLEI 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya
 • Decret 170/1999
  Decret 170/1999 de 26 de juny de 1999 pel qual s'aprova el Reglament provisional regulador de les entitats ambientals de control
 • Decret 267/2003
  DECRET 267/2003, de 21 d'octubre, de modificació del Decret 170/1999, de 29 de juny, pel qual s'aprova el Reglament provisional regulador de les entitats ambientals de control.
 • Decret 50/2005
  DECRET 50/2005, de 29 de març, pel qual es desplega la Llei 4/2004, d'1 de juliol, reguladora del procés d'adequació de les activitats existents a la Llei 3/1998, de 27 de febrer, i de modificació del Decret 220/2001, de gestió de les dejeccions ramaderes.
 • Decret 176/2009
  DECRET 176/2009, de 10 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei 16/2002, de 28 de juny, de protecció contra la contaminació acústica, i se n'adapten els annexos.
 • Decret 397/2006
  DECRET 397/2006, de 17 d'octubre, d'aplicació del règim de comerç de drets d'emissió de gasos amb efecte d'hivernacle i de regulació del sistema d'acreditació de verificadors d'informes d'emissió de gasos amb efecte d'hivernacle.
 • RESOLUCIÓ MAH/3967/2010
  RESOLUCIÓ MAH/3967/2010, de 23 de novembre, per la qual es modifiquen els annexos 7, 8 i 9 del Decret 397/2006, de 17 d'octubre, d'aplicació del règim de comerç de drets d'emissió de gasos amb efecte d'hivernacle i de regulació del sistema d'acreditació de verificadors d'informes d'emissió de gasos amb efecte d'hivernacle.
 • Reial decret 1315/2005
  REIAL DECRET 1315/2005, de 4 de novembre, pel qual s’estableixen les bases dels sistemes de seguiment i verificació d’emissions de gasos d’efecte hivernacle en les instal·lacions incloses en l’àmbit d’aplicació de la Llei 1/2005, de 9 de març, per la qual es regula el règim del comerç de drets d’emissió de gasos d’efecte hivernacle
 • Decret 230/1993
  DECRET 230/1993, de 13 de juliol, sobre exercici de les funcions d'inspecció i control en l'àmbit de la protecció del medi ambient
 • Ordre de 17 d'agost de 1993
  ORDRE de 17 d'agost de 1993, sobre acreditació i registre de les entitats col·laboradores del Departament de Medi Ambient
Data d'actualització:  08.04.2014