• Imprimeix

Modificacions de les activitats

La Llei 20/2009, de prevenció i control ambiental de les activitats, estableix que cal sotmetre a una intervenció administrativa tant les modificacions substancials de les activitats ja autoritzades com les modificacions no substancials, amb efectes sobre el medi ambient.

Els paràmetres per a qualificar les modificacions com a substancials o no substancials, tenint en compte la major o menor incidència de la modificació prevista tindran en compte criteris com la dimensió de l’activitat afectada, la producció, els recursos naturals emprats i, concretament, el consum d’aigua i energia, el volum, el pes i el tipus dels residus generats, el grau de contaminació produïda, etc.

Pel que fa a la tramitació de modificacions substancials i no substancials de les activitats, la Llei 20/2009 estableix el següent:

Modificacions substancials
Les modificacions substancials de les activitats de l’annex I.1 i I.2 estan subjectes a autorització ambiental i a declaració d’impacte ambiental simplificada o ordinària, d’acord amb el règim d’autorització ambiental establert a la Llei 20/2009. En canvi, les modificacions substancials d’activitats de l’annex II estan subjectes a llicència ambiental d’acord amb el règim de llicència ambiental d’acord amb l’establert a l’article 7.1.c de la Llei 20/2009.

Modificacions no substancials
Quan es pretengui dur a terme una modificació no substancial, que tingui efectes sobre les persones o el medi ambient, en una activitat, la persona o empresa titular de l’activitat ho haurà de comunicar a l’òrgan ambiental competent per atorgar l’autorització o la llicència ambiental, o bé a la Ponència Ambiental si es tracta de les activitats de l'annex I.3. D’altra banda, les modificacions no substancials que no tenen conseqüències per a les persones ni per al medi ambient han de figurar en les actes de les inspeccions o controls periòdics que es realitzin als establiments.

Pel que fa a les activitats de l’annex III, sotmeses al règim de comunicació, s’ha d’informar a l’ajuntament de les modificacions que es pretengui dur a terme a l’activitat, llevat del cas de modificacions que comportin un canvi d’annex de l’activitat. En aquest últim cas, les modificacions estaran sotmeses als règims esmentats en els paràgrafs anteriors, depenent del tipus d’activitat i del tipus de modificació.

Data d'actualització:  25.06.2018