La Llei 20/2009, de prevenció i control ambiental de les activitats (PCAA) va entrar en vigor l’agost de 2010, moment en que va quedar derogada la Llei 3/1998, d’intervenció integral de l’Administració Ambiental (IIAA).

Alguns aspectes de la Llei 20/2009 van ser modificats per la Llei 26/2009, de 23 de desembre, de mesures fiscals, financeres i administratives, i per diverses correccions d’errades (DOGC núm. 5524, pàg. 93055, d'11.12.2009, DOGC núm. 5560, pàg. 93076, de 04.02.2010 i DOGC núm. 5771, pàg. 93083, de 09.12.2010).

Posteriorment, l’any 2011, el Govern va iniciar la tramitació de l’avantprojecte de llei de simplificació, d’agilitat i reestructuració administrativa i de promoció de l’activitat econòmica, més conegut com a “Avantprojecte de Llei Òmnibus”. Aquest avantprojecte de llei, que implicava modificar unes vuitanta lleis de molt diversos àmbits, va ser finalment dividit en tres avantprojectes de llei.

El 29 de desembre de 2011, es van aprovar els tres projectes de llei, donant lloc a tres lleis. Una d’aquestes, és la Llei 9/2011, de 29 de desembre, de promoció de l’activitat econòmica (PAE) DOGC núm. 6035, de 30.12.2011, que modifica la Llei 20/2009 (PCAA).

La Llei 20/2009, també ha estat modificada per la Llei 5/2012, del 20 de març, de mesures fiscals, financeres i administratives i de creació de l’impost sobre les estades en establiments turístics. DOGC núm. 6094, 23.03.2012, per la Llei 2/2014, del 27 de gener, de mesures fiscals, administratives, financeres i del sector públic. DOGC núm. 6551, de 30.01.2014 i per la Llei 3/2015, d'11 de març, de mesures fiscals, financeres i administratives, en especial en el seu article 80. DOGC núm. 6830, de 13.03.2015. Corregit l'article 63.1, tercer paràgraf per la Correcció de la Llei 3/2015, d'11 de març. DOGC núm. 6872.

La darrera modificació ha tingut lloc a través de la Llei 5/2017, de 28 de març, de mesures fiscals, administratives, financeres i del sector públic i de creació i regulació dels impostos sobre grans establiments comercials, sobre estades en establiments turístics, sobre elements radiotòxics, sobre begudes ensucrades i envasades i sobre emissions de diòxid de carboni.

Totes aquestes modificacions estan incloses en el text consolidat de la llei, que trobaran al final d’aquesta pàgina.

A continuació es mostra un esquema de la situació normativa actual pel que fa a la prevenció i control ambiental de les activitats a Catalunya.

La Llei 20/2009 s’aplica a les activitats de titularitat pública i privada emplaçades a Catalunya.

Els règims als quals se sotmeten les diferents categories d’activitats, enumerades en els annexos I, II i III de la Llei 20/2009, atenint-se a la major o a la menor incidència ambiental, són els següents:

  • Autorització ambiental amb declaració d’impacte ambiental, ordinària o simplificada, (annexos I.1 i I.2)
  • Declaració d’impacte ambiental amb una autorització substantiva (annex I.3)
  • Llicència ambiental amb declaració d’impacte ambiental, si s’escau (annex II)
  • Comunicació (annex III)
  • Intervenció ambiental d’activitats temporals, mòbils i d’investigació.
  • Intervenció ambiental en activitats de competència municipal sectorial.

La Llei 20/2009 es limita únicament als aspectes ambientals, deixant fora del seu abast matèries com la seguretat i la salut de les persones. Tanmateix, la Llei 20/2009 sí que integra la legislació relativa a accidents greus.

La Llei 20/2009, de prevenció i control ambiental d’activitats, determina que la resolució de les autoritzacions ambientals de les activitats s’ha de dictar i notificar en el termini de vuit mesos, i la resolució de les llicències ambientals en el termini de sis mesos.

El silenci passa a ser negatiu, excepte en el cas de modificacions substancials d’activitats dels annexos I.2.b i II si no estan sotmeses a avaluació d’impacte ambiental. Per tant, excepte en el cas exposat, la no-resolució per part de l’Administració en el termini establert permet a la persona sol·licitant entendre desestimada la sol·licitud d’autorització o de llicència ambiental.

Data d'actualització:  12.04.2018