• Imprimeix

Activitats de nova inclusió a la Directiva d'Emissions Industrials (DEI)

Per a determinades instal·lacions que estiguin en explotació abans del 7 de gener de 2013 i que portessin a terme les activitats que descriu la disposició transitòria segona de la Llei 5/2013, d’11 de juny, s’havien d’aplicar les disposicions legals, reglamentàries i administratives de conformitat amb aquesta Llei a partir del 7 de juliol de 2015.

Les activitats que es podien veure incloses al nou Annex I de la Llei 16/2002 a causa de la modificació efectuada per la Llei 5/2013, es detallen a la disposició transitòria única del Reial Decret 815/2013, de 18 d’octubre.

Un cop consultada la informació disponible a les bases de dades del Departament, va resultar una base de dades amb 280 establiments que s’està valorant si passen a ser incloses a l’Annex I de la Llei 16/2002 (actualment a l’annex 1 del Reial Decret Legislatiu 1/2016, de 16 de desembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de Prevenció i Control Integrats de la Contaminació, amb idèntic contingut).

Mitjançant 3 resolucions genèriques i 25 d'individuals, es va iniciar el procediment de revisió anticipada dels permisos ambientals dels establiments identificats i es va comunicar als ajuntaments corresponents.

Els establiments afectats poden presentar al·legacions durant el termini indicat a les resolucions o, directament, presentar la sol·licitud de revisió anticipada a través del web Tràmits.

 

Data d'actualització:  13.07.2015