• Imprimeix

Avaluació d'impacte ambiental de les activitats

Avaluació d'impacte ambiental de les activitats

Les activitats recollides en l'article 7, "Règims d'intervenció administrativa", apartats a, b i c de la Llei 20/2009, del 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats, queden sotmeses a la tramitació d'avaluació d'impacte ambiental, segons la normativa vigent, i per tant a la corresponent Declaració d'impacte ambiental o Informe d'impacte ambiental, segons s'hagin de sotmetre al procediment d'Avaluació d'impacte ambiental ordinari o simplificat.

Són les activitats indicades a:

  • Activitats incloses en els annexos I.1 i I.2.
  • Activitats incloses en l'annex I.3.
  • Activitats incloses a l’annex II, que a més estiguin incloses a la Llei 21/2013, de 9 de desembre, d'avaluació ambiental.


Tanmateix, també queden sotmeses a Declaració d'impacte ambiental o Informe d'impacte ambiental altres activitats incloses en la Llei 21/2013, de 9 de desembre d'avaluació ambiental de l'Estat espanyol, ja sigui per estar en algun dels seus annexes, o bé per la seva localització o naturalesa.

Data d'actualització:  16.07.2012