• Imprimeix

Informe base

L’article 12.1f del Reial Decret Legislatiu 1/2016, de 16 de desembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de Prevenció i Control Integrats de la Contaminació (i també en el seu moment, la derogada Llei 16/2002, de prevenció i control integrat de la contaminació) preveu que les activitats incloses a l’Annex I d’aquesta norma han de presentar un informe base en relació amb la contaminació dels sòls i de les aigües subterrànies sempre i quan utilitzin, produeixin o emetin substàncies perilloses rellevants.

Amb la intenció d’aclarir aquest tema la Direcció General de Qualitat Ambiental i Canvi Climàtic va emetre una nota informativa en relació amb aquest informe base, i l’Agència de Residus de Catalunya conjuntament amb l’Agència Catalana de l’Aigua han preparat un document que detalla el contingut de l’informe base de la qualitat del subsòl.

Data d'actualització:  23.12.2015