El títol vuitè de la Llei 20/2009, del 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats, estableix el règim de control de les activitats que es regula per a les diferents categories d’activitats.

Les activitats estan sotmeses a un control ambiental inicial previ a la posada en funcionament i a controls ambientals periòdics posteriors, per a garantir-ne l'adequació permanent a les determinacions ambientals legals i a les determinacions fixades específicament en l'autorització o llicència ambientals.

L’autorització i la llicència ambientals estableixen el règim del control inicial i la modalitat, els terminis i els continguts dels controls periòdics, a què se sotmet l’exercici de l’activitat.

En el període de posada en marxa de les instal·lacions a l'inici de l'activitat, el control inicial té per objecte verificar:

  • L'adequació de l'activitat i de les instal·lacions al projecte autoritzat mitjançant una certificació del tècnic director o tècnica directora de l'execució.
  • La conformitat del compliment de les condicions de l'autorització o la llicència ambientals, mitjançant l'acta de control d'una entitat ambiental de control autoritzada, llevat que, per a les activitats dels annexos II, l'ajuntament encomani els controls inicials als serveis tècnics municipals.
  • Si escau, la documentació referida a assegurances obligatòries segons la legislació sectorial o la relativa a responsabilitat ambiental.

 

El període de posada en marxa s'inicia en el moment que es comunica a l'òrgan ambiental competent la data d'inici de l'actuació de control acordada amb la persona titular de l'activitat, i també les actuacions que cal dur a terme. La durada màxima del període de funcionament en proves ha d'ésser adequada i proporcional a les característiques de l'establiment.

En l’exercici de l’activitat, l'acció de control periòdic té per objecte garantir-ne l'adequació permanent als requeriments legals aplicables i, específicament, als requeriments fixats en l'autorització o la llicència ambientals, amb la incorporació de les modificacions no substancials, i inclou les actuacions de presa de mostres, anàlisi i mesurament de les emissions i altres proves necessàries.

Els terminis dels controls periòdics s’estableixen tenint en compte els terminis determinats en altres declaracions o controls sectorials preceptius. Si no hi ha un termini fixat per l’autorització o la llicència, s’estableixen, amb caràcter indicatiu, els terminis següents:

  • Les activitats dels annexos I.2, cada quatre anys.
  • Les activitats de l’annex II, cada sis anys

 

Els establiments coberts pel Pla d’Inspecció Ambiental de Catalunya resten sotmesos només a les inspeccions ambientals integrades d’acord amb el Programa d'Inspecció Ambiental Integrada de Catalunya.

Les activitats inscrites en el registre del sistema d'ecogestió i ecoauditoria de la Unió Europea (EMAS)resten exemptes de control periòdic, llevat dels controls específics de determinades emissions en els quals s'hagin establert terminis particulars.

Els controls periòdics es poden dur a terme per mitjà d'alguna de les modalitats següents:

  • Control extern: l'executa una entitat ambiental de control autoritzada, llevat que, per a les activitats de l’annex II, l'ajuntament encomani aquest control als serveis tècnics municipals.
  • Control intern: l'executa la persona titular de l'activitat mitjançant l'establiment d'un sistema d'autocontrols que per a les activitats de l’annex I ha d’estar verificat per una entitat col·laboradora de l’Administració ambiental degudament acreditada, per certificar la idoneïtat, la suficiència i la qualitat dels autocontrols.
  • Mixta: si el sistema d'autocontrols és parcial, s'ha de completar amb un control extern.


Les activitats incloses en l'annex III es poden sotmetre al règim d'autocontrols periòdics, atenent la necessitat de comprovar emissions de l'activitat a l'atmosfera, com ara sorolls, vibracions, lluminositat i d'altres, i a l'aigua, o la caracterització de determinats residus, el resultat dels quals es verifica de conformitat amb el que estableix l'ordenança municipal.

Pel que fa a les activitats ramaderes, aquestes estan subjectes al pla de control de la gestió de les dejeccions ramaderes i altres fertilitzants nitrogenats, que executa el departament competent en matèria d’agricultura i ramaderia.

L’acta de control emesa per l’entitat ambiental de control és el document que verifica el compliment de les condicions de l’autorització o la llicència ambiental.

En cas que l'entitat col·laboradora no pugui emetre l'acta de control favorable, ha d'emetre un informe per a justificar els incompliments detectats i no corregits.

L'acta i el resultat del control ha d'ésser presentada a l'Administració competent que va atorgar l’autorització o la llicència ambiental en el termini màxim d'un mes a comptar del finiment del control, habilita per a l'exercici de l'activitat i comporta la inscripció d'ofici en els registres ambientals corresponents.

  • Si l’Administració competent és la Generalitat, la documentació s'ha de presentar a l'òrgan del departament competent en matèria de medi ambient en format electrònic, i s'ha de comunicar a l'ajuntament del municipi en el qual s'exerceix l'activitat.
  • Per a la resta de casos, s'ha de presentar la documentació i el resultat d'aquest control a l'ajuntament corresponent

 

La informació necessària respecte al compliment de l'autorització o la llicència ambientals de les activitats inscrites en el registre del sistema d'ecogestió i ecoauditoria de la Unió Europea (EMAS) s'ha d'aportar juntament amb l'actualització de la renovació de l'acreditació del sistema de gestió ambiental i se n'ha de presentar una còpia a l'ajuntament corresponent, excepte pel que fa a les actuacions en què s'hagin establert altres terminis.

Data d'actualització:  05.12.2017